Významné výročia šoltýskej farnosti

Na rok 2014 pripadnú v šoltýskej farnosti 3. okrúhle a významné jubilea.

Prvé z nich pripadá na september, keď uplynie  180 rokov od vysvätenia šoltýskeho rímsko katolíckeho kostola. Stalo sa tak dňa 27. júna 1834. O postavenie kostola sa zaslúžil v poradí tretí farár šoltýskej farnosti Ján Šajtovič. V čase jeho vysviacky však už bol farárom Michal Molnár. Za patrocínium kostola si občania zvolili Povýšenie sv. kríža.

 

Druhé okrúhle výročie pripadá na november. Dňa 30. novembra uplynie 190 rokov od narodenia šoltýskeho farára Andreja Rojku (1824). Andrej Rojko bol národovec a významný bojovník za práva slovenského pospolitého ľudu. Za svoje postoje mal problémy ako so svetskou, tak aj so svojou cirkevnou vrchnosťou. Za obdobie pôsobenia na Šoltýske bol dvakrát uväznený za svoje názory.

 

Do tretice.

Prvý kňaz

Ďalšie okrúhle výročie, 205 rokov uplynie 7. decembra od vzniku  šoltýskej  farnosti (7. decembra 1809). Prvým farárom na Šoltýske bol Gašpar Hlinický,  ktorý  sem  prišiel z rím. katolíckej farnosti v Tisovci.  Po dvojročnom  pôsobení odišiel do farnosti v Dolnej Strehovej (obrázok).

 

Vložil 20. marca 2014 Juraj Laššák

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014

Program:  Obecného zastupiteľstva v Šoltýske, dňa 28.03.2014 o 17 hod. v Kultúrnom dome:

Otvorenie

 1. Schválenie zahrnutia obce do územia pôsobnosti MAS
 2. Schválenie Smernice o používaní pečiatok
 3. Schválenie trhového poriadku v obci
 4. Schválenie zmeny VZN o odpadových vodách v obci
 5. Schválenie mzdy starostu obce
 6. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnom hospodárení za rok 2014
 7. Riešenie problémov túlavých psov v obci
 8. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru

Mgr. Marián Habovčík

starosta

Súťaž v mariáši

                           P O Z V Á N K A

OBEC ŠOLTÝSKA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SÚŤAŽ

                  V MARIÁŠI

Ktorá  sa  uskutoční v

 KULTÚRNOM DOME V ŠOLTÝSKE

22. februára 2014 OD 09,00 HOD.

K dispozícii je bufet s občerstvením, po turnaji vystúpenie heligonkárov.

INFO  u p. Ondreja Sihelského na t.č. 0911620702 a webstránke.

Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári!

S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať!

Poukázané hotovosti:

Ing. Vladimír Vladár                                        2000 eur

PaedDr. Ratislav Anderle                                100 eur

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli Csc                 100 eur

PaedDr. Jana Benková – Marcelliniová       50 eur

Ján Laššák                                                          100 eur

Oľga Jánošíková                                                 100 eur

Emília Bahledová                                               10 eur

 

Pomoc obci pri rekonštrukčných prácach na kultúrnom dome, výstavbe detského ihriska starostlivosť o dôchodcov a pod.:

František Pisoň

Marián Janiš

Ján Lukaššák

Radoslav Lukaššák

Jolana Kretová

Slavomír Červenák

Martin Kret

Anna a Milan Kvakovci

Ing. Patrik Ďuriančík

 

Pomoc obci inými prostriedkami:

KEO – komplexná evidencia obcí – účtovníctvo p. Emília Kálmanová

EKOPORA – Ing. Jana Vígľašská – audítorská firma

Ľubomír Nôta

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta

Znižovanie zadĺženosti obce

Dlhy obce z predchádzajúcich rokov z volebného obdobia starostky obce p. Slávky Škvareniakovej

 

Veriteľ                                                                                                Dlh                  Vyplatené    

 

Úver Primabanka  2007                                                          22 000

Úrok mesačne Primabanka                                                     70                      mesačne

Exekútor                                                                                          1402                  1402

Úrad vlády SR      2009                                                               6331,45             5400

Sociálna poisťovňa  penále a dlžné čiastky                        2655,72            2655,72

Všeobecná zdravotná poisťovňa                                            597,80             597,80

Daňový úrad dlh a penále                                                           486,21               486,21

Združenie obcí – komunálny odpad                                        2500                   2500

OÚ Kokava nad Rimavicou                                                            500

MÚ Poltár – komunálny odpad                                                    351,31

Združené PD Poltár – vyhŕňanie snehu                                    310,92               310,92

Mikroregión Sinec – Kokavsko                                                      1330                  849,90

MAS Hrachovo – členské na grandy obcí                                  600                    600

 

Spolu                                                                                                     39104,18          14802,55

 

Zostáva vyplatiť                                                                              24301,63

 

Úver z roku 2007 bol schválený vtedajším obecným zastupiteľstvom. Odvtedy sa mesačne platí úrok cca 65 euro, čo činí zhruba 4 680 euro !!!! Bývalé vedenie týmto ochudobnilo obec a občanov na niekoľko rokov od pridelených finančných prostriedkov.

Z 22 000 euro by už bola splatená vyše polovica úveru.

Takto súčasné vedenie obce spláca a rokuje o úvere, platí iné dlžné sumy a napriek tomu aj buduje obec! Konajú sa spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, rekonštruuje sa kultúrny dom napriek splácaniu podľa finančných možností.

V Šoltýske, 19.08.2013

Mgr. Marián Habovčík

starosta

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na    3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.9.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu.

 

Navrhovaný program zasadnutia:

 

 1. Schválenie dodatku k VZN  o čase predaja potravín a pohostinstva
 2. Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013
 3. Informácia o žiadaných projektoch: terénna sociálna práca, výstavba obce
 4. Stav splácania dlhov obce a následné splácanie úveru z roku 2007
 5. Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová
 6. Príprava „Stretnutia rodákov 2014“, vytvorenie komisie
 7. Rozvoj agroturistiky v regióne a obci – možnosti ubytovania v súkromí

 

DOPLNIŤ PROGRAM MOŽU OBČANIA OSOBNE NA OÚ do 11.9.2013.

 

Mgr. Marián Habovčík, starosta

Sviatok Povýšenie sv. Kríža

Plán kultúrnych a spoločenských akcií pri príležitosti

sviatku Povýšenia svätého kríža v obci Šoltýska

Sobota 14. september:

10:00 otvorenie a privítanie hostí, otvorenie stánkov

11:30 Slávnostná Svätá omša v miestnom kostole

15:00 Vstúpenie Folklórneho súboru VEPOR z Klenovca so slávnostným odovzdaním ocenení občanom obce – jubilantom

20:00 Spoločenská zábava v Kultúrnom dome

Nedeľa 15. septembra:

11:30 Slávnostná Svätá omša pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie

 

Mgr. Zbigniew Slawek                                            Mgr. Marián Habovčík

správca farnosti                                                            starosta

Naši jubilanti v roku 2013

 

V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších.

Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.

 

„65“ rokov sa dožívajú:

Anna Briáková

Adam Jaco

 

„70“ rokov sa dožívajú:

Ján Briák

Elena Laššáková

Ondrej Sihelsý

 

„75“ rokov sa dožívajú:

Anna Boráková

Mária Sihelská

Mária Slovenčiaková

 

„80“ rokov sa dožívajú:

Helena Červenáková

Anna Franeková

Martin Lamrich

 

Najstarším občanom obce je Rozália Palečková, ktorá sa v apríli t. r. dožila 99 rokov.

 

 

Letný tábor pre deti

Obecný úrad Šoltýska,    985 07 Šoltýska č. 48, e-mail: starosta@soltyska.sk, web: www.soltyska.sk,   telefón: 047/4295723, 0915569811

 

V Šoltýske, 07.08.2013

 

                            DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

 

Termín konania: 20.-22.8.2013

Miesto konania: Farský úrad Dolná Strehová, Charitatívny dom

Poplatok na dieťa: 30 eur / ubytovanie, strava, vstup na kupalisko, kresliace a iné potreby /

Info: OÚ Šoltýska

Strava: 6x denne, pitný režim, celodenný program

Priháška: OÚ Šoltýska

Odchod: 20.8. o 8 hod KD v Šoltýske

Predpokladaný príchod: 22.8.2013 o 19 hod.

Deti od 7 rokov, samostatnosť

 

Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska

Členmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS Šoltýska) sú vlastníci podielov spoločných pozemkov nachádzajúcich sa v evidencii katastra nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Poltári v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 2473 a v katastrálnom území Šoltýska na liste vlastníctva č. 251.  Uvedené listy vlastníctva si môžu záujemcovia pozrieť na tejto stránke v kategórii Dokumenty na stiahnutie alebo na internetovej  stránke www.katasterportal.sk .