Dokumenty, vyhlášky

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014

Program:  Obecného zastupiteľstva v Šoltýske, dňa 28.03.2014 o 17 hod. v Kultúrnom dome: Otvorenie Schválenie zahrnutia obce do územia pôsobnosti MAS Schválenie Smernice o používaní pečiatok Schválenie trhového poriadku v obci Schválenie zmeny VZN o odpadových vodách v obci Schválenie mzdy starostu obce Správa hlavného kontrolóra obce o finančnom hospodárení za rok 2014 Riešenie problémov túlavých psov v obci Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru …

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014 Čítajte viac »

Nové VZN obce Šoltýska

  Text k spôsobu náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce Šoltýska: VZN – obce s verejným vodovodom 2013   Text všeobecne záväzného nariadenia k miestnym daniam si môžete prečítať na: VZN – miestne dane na rok 2013 – vzor   Text vnútorného predpisu pre Verejné obstarávanie si môžete prečítať na: Vnútorný predpis …

Nové VZN obce Šoltýska Čítajte viac »

Dodatok k VZN – odpady – BRKO apríl 2013

Obec Šoltýska, okr. Poltár   Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 6 zákona  č.  223/2001 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, …

Dodatok k VZN – odpady – BRKO apríl 2013 Čítajte viac »

Rokovanie obecného zastupiteľstva 16.6.2013

Program zasadnutia: Schválenie dodatku k VZN č. 7/2012 o biologickom odpade Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013 Schválenie správcu cintorína a správcu kultúrneho domu Kontrola plnenia Uznesenia z 1.OZ Informácia o žiadaných projektoch Predloženie správy z preverovania PZ SR o pôžičke obci z r. 2007  Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová/ Zápisnica: K bodu 1: Dodatok prečítal poslanec Lukaššák. …

Rokovanie obecného zastupiteľstva 16.6.2013 Čítajte viac »

Dokumenty z 4. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šoltýske konaného dňa 1.7.2012 o 16:00 hod.  Program: Otvorenie Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolora obce Schválenie uzavretia zmlúv s Enel o dotáciách pre sociálny rozvoj obce uzavretie zmlúv s Enelom-odoberanie elektrickej energie Schválenie výberovej komisie – komisie pre rozvoj obce na výberové konanie dodávateľskej firmy na rekonštrukciu KD Schválenie odpredaja obecného materiálu Návrh …

Dokumenty z 4. zasadnutia OZ Čítajte viac »

Pozvanka na OZ

P O Z V Á N K A Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.6.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu. Navrhovaný program zasadnutia: 1. Schválenie dodatku k VZN č. 7/2012 o biologickom odpade 2. Schválenie členov požiarneho družstva a …

Pozvanka na OZ Čítajte viac »

ZÁSADY nakladania s finančnými prostriedkami obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe 11 ods. 4 písm. a) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  Z Á S A D Y nakladania s finančnými prostriedkami obce Šoltýska  Čl. 1 Úvodné ustanovenia   Tieto zásady upravujú v súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce Šoltýska /ďalej len „obec“/ a tiež používanie rozpočtových …

ZÁSADY nakladania s finančnými prostriedkami obce Šoltýska Čítajte viac »