Oznámenie o konaní VZ UPS 2018

Výbor Urbárnej  pozemkovej spoločnosti Šoltýska na schôdzi konanej v nedeľu 20. mája 2018 rozhodol o termíne konania a programe Valného zhromaždenia UPS Šoltýska. Program si môžete pozrieť alebo stiahnuť na priloženom pdf súbore: Oznam o konaní VZ 2018

Ing. Juraj Laššák, tajomník výboru UPS

Ekonomický výsledok UPS za 2017

V nižšie uvedenom pdf súbore je prehľad o hospodárení UPS v roku 2017, tak ako ho pre daňový úrad vypracovala účtovníčka p. Oľga Jánošíková. Kliknutím na “Výsledky za rok 2017” si môžete dokument (súbor) pozrieť, alebo stiahnuť.

Výsledky za rok 2017

Hospodárenie UPS v r. 2016

V nižšie uvedenom pdf súbore je prehľad o hospodárení UPS v roku 2016, tak ako ho pre daňový úrad vypracovala účtovníčka p. Oľga Jánošíková. Kliknutím na označenie súboru si môžete dokument stiahnuť.

Hospodárenie urbariat 2016

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Na VZ, ktoré sa konalo formou čiastkových schôdzi v dňoch 30. januára a 1. februára 2014 v kultúrnom dome v Šoltýske bola za účasti zástupcu Slovenského pozemkového fondu z RO vo Zvolene Ing. Olajcovej schválená nová zmluva o UPS, ktorá dáva do súladu pôvodné znenie zmluvy z 16.februára 1996 so zákonom č. 97/2013 Z. z. Schválené znenie zmluvy si môžete prečítať alebo stiahnuť vo formáte pdf v ďalej uvedenom súbore.

Schvalené znenie Zmluvy o UPS

Uznesenie z VZ 2016

Uznesenie z valného zhromaždenia Urbárneho pozemkového spoločenstva, ktoré sa konalo 27. júna 2016  si môžete stiahnuť  v nižšie uvedenom pdf súbore: Uznesenie z VZ 2016

Hospodárenie UPS v r. 2015

Výbor zverejňuje hospodárske výsledky Urbárného pozemkového spoločenstva za rok 2105, tak ako boli spracované účtovníčkou p. O. Jánošíkovou a ako boli uvedené do daňového priznania UPS. Uvedené sú v nasledovnom pdf súbore. Hospodárenie urbariat 2015-príloha pre VZ

Kontaktné osoby

Predseda UPS Zdenko Brijak : 0905 882 396

Tajomník UPS Ing. Juraj Laššák: 0907 880 635

E-mail: juraj.lassak@slovanet.sk

Dokumenty prijaté na VZ 2015

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva zverejňuje Uznesenie z valného zhromaždenia členov, ktoré sa konalo 20. júna 2015 v kultúrnom dome v Šoltýske. Záujemcovia si ho môžu stiahnuť vo formáte pdf v nižšie uvedenom súbore:Uznesenie z VZ 2015

Ing. Juraj Laššák – tajomník UPS

Podiely na predaj

Informácie o podieloch, ktoré členovia Urbarného pozemkového spoločenstva Šoltýska ponúkajú na odpredaj sú uložené v nižšie uvedených pdf súboroch na stiahnutie:

Podiely po Emílií Lamrichovej rod. Komorovej: Ponuka 1

Odpredaj podielov v UPS Ján Sihelský Kalinovo: Ponuka 2

Odpredaj podielov v UPS PhDr. Tibor Knechta Kokošovce, Sigord 434: Ponuka 3

Dokumenty k VZ 2015

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska predkladá na Valné zhromaždenie  členov spoločenstva, ktoré sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske nižšie uvedené správy, ktorých súčasťou sú: Správa výboru,  Výsledok hospodárenia  za rok 2014 s Správa Dozornej rady. Výsledky sú k nahliadnutiu, resp.  stiahnutiu v nasledovných pdf  súboroch.

Tí členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť konania VZ osobne, môžu splnomocniť  iného člena spoločenstva, alebo ktoréhokoľvek funkcionára UPS. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore pdf: Splnomocnenie.

Správa výboru pre VZ jun 2015

Splnomocnenie

Hospodárenie UPS 2015

Správa DR pre VZ 2015

Tajomník UPS: Ing Juraj Laššák