Noví členovia výboru UPS zvolení na MVZ

ZDENKO BRIJAK,

nar. 1976, bytom Šoltýska 55. V minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za predsedu UPS na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

OĽGA JÁNOŠÍKOVÁ,

rod. Laššáková, nar. 1952, bytom Zvolen. V minulom funkčnom období vykonávala pre UPS na dohodu účtovnícke práce. Na MVZ 20.10.2019 bola zvolená za člena výboru na nasledujúce 5 ročné funkčné obdobie. Členmi výboru bola zvolená za podpredsedníčku UPS.

ONDREJ SIHELSKÝ,

nar. 1939, bytom Šoltýska č. 17. V minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

JÁN ADAMČIAK,

nar. 1958, bytom Šoltýska pod Turčiankou č. 133. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

ONDREJ LAŠŠÁK,

nar. 1963, bytom Šoltýska č. 5. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

Kandidáti do výboru a dozornej rady UPS

V termíne do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. ktorý bol vyhlásený na prihlášky pre potenciálnych kandidátov, prejavili záujem pracovať v orgánoch UPS:

Do 5 členného výboru UPS kandidujú: 

Zdenko Brijak, v minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS,

Ondrej Sihelský, v minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS,

Ján Adamčiak, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Ondrej Laššák, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Oľga Jánošíková, rod. Laššáková, vykonávala na dohodu účtovnícke práce.

 

Do 3 člennej dozornej rady kandidujú:

Dušan Brijak, v minulom funkčnom období bol predsedom dozornej rady UPS.

Ing. Vladimír Švantner, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS.

Ján Laššák, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS

Voľby sa uskutočnia na Mimoriadnom valnom zhromaždení UPS 20. októbra 2019.

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska.

Program:

  1. Prezentácia 12:30 – 13:00 hod.
  2. Otvorenie
  3. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  4. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  5. Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady)
  6. Diskusia
  7. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  8. Ukončenie

 

         Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z  členov Výboru, Dozornej rady, alebo ktoréhokoľvek člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 3, zákona č. 110/2018 Z. z. Splnomocnenie prosíme zaslať na adresu UPS Šoltýska.

         Zároveň oznamujeme záujemcom o kandidatúru na funkciu vo výbore UPS alebo v dozornej rade UPS, aby svoj úmysel nahlásili najneskôr do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. tajomníkovi Ing. Jurajovi Laššákovi na t. č. 0907 880 635

Výbor UPS

 

Nová príloha k zakladateľskej zmluve UPS Šoltýska

V evidencii nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Poltár došlo k vytvoreniu nového listu vlastníctva v rámci katastrálneho územia Šoltýska, rozdelením LV252, z ktorého odčlenením viacerých parcelných čísiel bol vytvorený nový LV286. Keďže uvedenou skutočnosťou došlo aj k zmene prílohy k Zakladateľskej zmluvy UPS Šoltýska (presunutá bola parcela č.1558 o rozlohe 3136 m2 do LV286) uvádzame novú prílohu v pdf súbore, ktorú si môžete stiahnuť.

Nová príloha k zakladateľskej zmluve UPS Šoltýska

Valné zhromaždenie UPS 2019

Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva sa bude konať v nedeľu dňa 30. júna 2019. Program stretnutia si môžete stiahnuť na priloženom súbore pdf.

Oznam o konaní VZ 2019

Volebné obdobie funkcionárov Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska končí 30. júna 2019. Výzva pre záujemcov kandidovať do orgánov UPS je na priloženom súbore pdf.

Výzva k VZ 2019

 

Prehľad o hospodárskom výsledku UPS: HV UPS Šoltýska-2018

Výbor UPS 27. mája 2019

Oznámenie o konaní VZ UPS 2018

Výbor Urbárnej  pozemkovej spoločnosti Šoltýska na schôdzi konanej v nedeľu 20. mája 2018 rozhodol o termíne konania a programe Valného zhromaždenia UPS Šoltýska. Program si môžete pozrieť alebo stiahnuť na priloženom pdf súbore: Oznam o konaní VZ 2018

Ing. Juraj Laššák, tajomník výboru UPS

Ekonomický výsledok UPS za 2017

V nižšie uvedenom pdf súbore je prehľad o hospodárení UPS v roku 2017, tak ako ho pre daňový úrad vypracovala účtovníčka p. Oľga Jánošíková. Kliknutím na “Výsledky za rok 2017” si môžete dokument (súbor) pozrieť, alebo stiahnuť.

Výsledky za rok 2017

Hospodárenie UPS v r. 2016

V nižšie uvedenom pdf súbore je prehľad o hospodárení UPS v roku 2016, tak ako ho pre daňový úrad vypracovala účtovníčka p. Oľga Jánošíková. Kliknutím na označenie súboru si môžete dokument stiahnuť.

Hospodárenie urbariat 2016

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Na VZ, ktoré sa konalo formou čiastkových schôdzi v dňoch 30. januára a 1. februára 2014 v kultúrnom dome v Šoltýske bola za účasti zástupcu Slovenského pozemkového fondu z RO vo Zvolene Ing. Olajcovej schválená nová zmluva o UPS, ktorá dáva do súladu pôvodné znenie zmluvy z 16.februára 1996 so zákonom č. 97/2013 Z. z. Schválené znenie zmluvy si môžete prečítať alebo stiahnuť vo formáte pdf v ďalej uvedenom súbore.

Schvalené znenie Zmluvy o UPS

Uznesenie z VZ 2016

Uznesenie z valného zhromaždenia Urbárneho pozemkového spoločenstva, ktoré sa konalo 27. júna 2016  si môžete stiahnuť  v nižšie uvedenom pdf súbore: Uznesenie z VZ 2016