Hospodárenie UPS v r. 2015

Výbor zverejňuje hospodárske výsledky Urbárného pozemkového spoločenstva za rok 2105, tak ako boli spracované účtovníčkou p. O. Jánošíkovou a ako boli uvedené do daňového priznania UPS. Uvedené sú v nasledovnom pdf súbore. Hospodárenie urbariat 2015-príloha pre VZ

Kontaktné osoby

Predseda UPS Zdenko Brijak : 0905 882 396

Tajomník UPS Ing. Juraj Laššák: 0907 880 635

E-mail: juraj.lassak@slovanet.sk

Dokumenty prijaté na VZ 2015

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva zverejňuje Uznesenie z valného zhromaždenia členov, ktoré sa konalo 20. júna 2015 v kultúrnom dome v Šoltýske. Záujemcovia si ho môžu stiahnuť vo formáte pdf v nižšie uvedenom súbore:Uznesenie z VZ 2015

Ing. Juraj Laššák – tajomník UPS

Podiely na predaj

Informácie o podieloch, ktoré členovia Urbarného pozemkového spoločenstva Šoltýska ponúkajú na odpredaj sú uložené v nižšie uvedených pdf súboroch na stiahnutie:

Podiely po Emílií Lamrichovej rod. Komorovej: Ponuka 1

Odpredaj podielov v UPS Ján Sihelský Kalinovo: Ponuka 2

Odpredaj podielov v UPS PhDr. Tibor Knechta Kokošovce, Sigord 434: Ponuka 3

Dokumenty k VZ 2015

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska predkladá na Valné zhromaždenie  členov spoločenstva, ktoré sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske nižšie uvedené správy, ktorých súčasťou sú: Správa výboru,  Výsledok hospodárenia  za rok 2014 s Správa Dozornej rady. Výsledky sú k nahliadnutiu, resp.  stiahnutiu v nasledovných pdf  súboroch.

Tí členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť konania VZ osobne, môžu splnomocniť  iného člena spoločenstva, alebo ktoréhokoľvek funkcionára UPS. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore pdf: Splnomocnenie.

Správa výboru pre VZ jun 2015

Splnomocnenie

Hospodárenie UPS 2015

Správa DR pre VZ 2015

Tajomník UPS: Ing Juraj Laššák

Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie členov spoločenstva sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
 4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva, hospodárení v roku 2014 a použití zisku
 5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
 6. Voľba nového člena dozornej rady
 7. Plán na rok 2015
 8. Diskusia
 9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 10. Ukončenie

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Splnomocnenie prosíme doručiť na adresu UPS Šoltýska, alebo v deň konania pri prezentácii.

Správu o činnosti výboru a správu Dozornej rady si môžete stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Výsledok hospodárenia za rok 2013

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska predkladá na Valné zhromaždenie  členov spoločenstva, ktoré sa bude konať v 2 termínoch 30. januára a 1. februára 2014 výsledok hospodárenia  za rok 2013. Výsledok je k nahliadnutiu, resp.  stiahnutiu v nasledovnom pdf  súbore.

Hospodárenie UPS2013

Pozvánka na zhromaždenie členov Urbárneho pozemkového spoločenstva,

Zhromaždenie sa bude konať dňa 30. januára 2014 o 12:00 hod. a 1. februára 2014 o 12:00 formou čiastkových schôdzi v Kultúrnom dome v Šoltýske. Zúčastniť sa môžete v ten deň (dátum), ktorý Vám lepšie vyhovuje.

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
 4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva a hospodárení v roku 2013,
 5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
 6. Prerokovanie návrhu novej Zmluvy o spoločenstve
 7. Plán na rok 2013
 8. Diskusia
 9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 10. Ukončenie

Materiály k jednaniu zhromaždenia sú uverejnené v nižšie uvedených súboroch:

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval podľa  §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore:

Splnomocnenie

 

Listy vlastníctva

Pre záujemcov, ktorí chcú vedieť či sú podielnikmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS) a aký majú podiel uvádzame na stiahnutie listy vlastníctva na ktorých sa nachádzajú parcely, ktoré sú v spoločnom vlastníctve členov UPS.

LV 251

LV 2473

Listy vlastníctva si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk

Do konca júla 2013 bude vypracovaný kompletný zoznam členov UPS v zmysle nového zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. Zoznam bude uverejnený na internetovej stránke obce Šoltýska.

 

Zhromaždenie UPS 2013

Pozvánka na VZ 2013

Formulár splnomocnenia