Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie členov spoločenstva sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
 4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva, hospodárení v roku 2014 a použití zisku
 5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
 6. Voľba nového člena dozornej rady
 7. Plán na rok 2015
 8. Diskusia
 9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 10. Ukončenie

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Splnomocnenie prosíme doručiť na adresu UPS Šoltýska, alebo v deň konania pri prezentácii.

Správu o činnosti výboru a správu Dozornej rady si môžete stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Výsledok hospodárenia za rok 2013

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska predkladá na Valné zhromaždenie  členov spoločenstva, ktoré sa bude konať v 2 termínoch 30. januára a 1. februára 2014 výsledok hospodárenia  za rok 2013. Výsledok je k nahliadnutiu, resp.  stiahnutiu v nasledovnom pdf  súbore.

Hospodárenie UPS2013

Pozvánka na zhromaždenie členov Urbárneho pozemkového spoločenstva,

Zhromaždenie sa bude konať dňa 30. januára 2014 o 12:00 hod. a 1. februára 2014 o 12:00 formou čiastkových schôdzi v Kultúrnom dome v Šoltýske. Zúčastniť sa môžete v ten deň (dátum), ktorý Vám lepšie vyhovuje.

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
 4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva a hospodárení v roku 2013,
 5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
 6. Prerokovanie návrhu novej Zmluvy o spoločenstve
 7. Plán na rok 2013
 8. Diskusia
 9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 10. Ukončenie

Materiály k jednaniu zhromaždenia sú uverejnené v nižšie uvedených súboroch:

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval podľa  §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore:

Splnomocnenie

 

Listy vlastníctva

Pre záujemcov, ktorí chcú vedieť či sú podielnikmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS) a aký majú podiel uvádzame na stiahnutie listy vlastníctva na ktorých sa nachádzajú parcely, ktoré sú v spoločnom vlastníctve členov UPS.

LV 251

LV 2473

Listy vlastníctva si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk

Do konca júla 2013 bude vypracovaný kompletný zoznam členov UPS v zmysle nového zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. Zoznam bude uverejnený na internetovej stránke obce Šoltýska.

 

Zhromaždenie UPS 2013

Pozvánka na VZ 2013

Formulár splnomocnenia

Oznam pre členov UPS Šoltýska

Dňa 30. júna 2013 sa uskutoční v kultúrnom dome v Šoltýske zhromaždenie členov urbárneho pozemkového spoločenstva.  Nahliadnuť na program zhromaždenia môžete kliknutím na (Pozvánka na VZ 2013) v článku s názvom Zhromaždenie UPS 2013 v menu: Urbárne  pozemkové spoločenstvo. Nájdete tam aj formulár, ktorým  môžete splnomocniť iného člena spoločenstva ak sa zhromaždenia nechcete osobne zúčastniť  (Formulár splnomocnenia).

Výbor UPS Šoltýska