Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska.

Program:

 1. Prezentácia 12:30 – 13:00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
 5. Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady)
 6. Diskusia
 7. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 8. Ukončenie

 

         Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z  členov Výboru, Dozornej rady, alebo ktoréhokoľvek člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 3, zákona č. 110/2018 Z. z. Splnomocnenie prosíme zaslať na adresu UPS Šoltýska.

         Zároveň oznamujeme záujemcom o kandidatúru na funkciu vo výbore UPS alebo v dozornej rade UPS, aby svoj úmysel nahlásili najneskôr do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. tajomníkovi Ing. Jurajovi Laššákovi na t. č. 0907 880 635

Výbor UPS

 

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

 1. Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1
 2. Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                                        2
 3. Počet obyvateľov obce k 15.05.2019:                                                                      94

 

Dokument

 

Uznesenie z 2. OZ

001

Zmluvy

Október mesiac úcty k starším

27.10.2015 o 15.00 hod sa konalo v kultúrnom dome v Šoltýske spoločenské posedenie našich seniorov, pri tejto príležitosti boli odovzdané ocenenia obce jubilantom aj za minulý rok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Občania si posedeli pri dobrom guľáši, vínku a dobrých koláčoch.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, a seniorom prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov.

Zmluva o grantovom fonde

dokument121 dokument120 dokument119dokument118

Pozýváme Vás na Májovú VATRU

vatra2v

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie

Dňa 15. novembra 2014 sa v Slovenskej republike konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod. čo je zmena oproti minulosti keď sa voľby konali do 22:00 hod.  Pri príchode do volebnej miestnosti občan preukáže svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Následne dostane od členov volebnej komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce môže spomedzi kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vybrať jedného kandidáta zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje toľko kandidátov koľko je dovolené zakrúžkovať. Počet je uvedený na hlasovacom lístku. Obidva hlasovacie lístky vloží do obálky a obálku vloži do volebnej schránky

Oznámenie

Vážení občania od dnes od 7:00 funguje non-stop linka tel. 047 / 429 57 23 pre občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti ale majú záujem voliť v sobotu 15.11.2014. K nahláseným občanom prídu členovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.

Pozvánka na stretnutie rodákov

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo v Šoltýske pozýva všetkých rodákov, obyvateľov a priateľov na stretnutie rodákov, ktoré sa bude konať  dňa 13. septembra 2014 od 13:00 hod v priestoroch pri bývalej základnej škole s bohatým kultúrnym programom v rámci ktorého vystúpi detský folklorný súbor Zornička z Klenovca, heligonkári, ľudová hudba pod vedením Ondreja Molotu z Detvy, ľudová hudba pod vedením Maťa Václavíka z Detvianskej Huty a ďalší umelci.

Súčasťou stretnutia je aj zahájenie predaja knihy Šoltýska – Monografia obce. V knihe sú opísané okolnosti za akých došlo k založeniu obce, jej stručná história,  história šoltýskej farnosti, činovníci (kňazi, učitelia, notári, richtári, mlynári a remeselníci) pôsobiaci v obci. Čitateľ sa dozvie aj stručnú históriu okolitých sklárni, ktoré v minulosti fungovali v blízkom okolí Šoltýsky.  V druhej časti je stručná genealógia rodín žijúcich v  Šoltýske (aj v Ľubienke) od vzniku oboch dedín až do dnešných dni.

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

 

dokument176 dokument177

 

 

 

Zmluva o Reklame


img-140625105228
img-140625105349img-140625105508

 

Zmluva o poskytnutí finančného daru

 

img-140625105601img-140625105651img-140625105814

 

Dohoda o uznaní dlhu

 

img-140625110044img-140625110126

 

Zmluva o Reklame

 

img-140625110509img-140625110609img-140625110657img-140625110732img-img-140625110815

 

Dohoda

 

img-140625110959img-140625111035

 

Zmluva o prenájme

 

img-140626113758img-140626113908

 

Kúpna zmluva

 

img-140702101437img-140702101529img-140702101614

 

Dohoda o skončení pracovného pomeru

 

img-140702101218img-140702101301

 

Dohoda

 

strana-1strana-2strana-3strana-4strana-5