Rozlúčka s kňazom

ODCHOD  KŇAZA  DO  INEJ  FARNOSTI

 

Mgr. Zbigniew Stanislaw Sláwek, farský administrátor v Šoltýske

Rozlúčka s  kňazom do inej farnosti

Príhovor :

          Vážený pán duchovný otec, dovoľte mi, aby som  sa v mene farníkov poďakovala za vašu šesťročnú  prácu v našej farnosti.

          Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi ťažké. Pán Ježiš vie, prečo práve Vás k tejto službe povolal. Lebo stavať a obnovovať božie chrámy je pekné a potrebné.

 

V prípade, že ak sú  peniaze je to jednoduché, dokáže to urobiť hocijaká stavebná firma. Žiaľ naša farnosť nemala finančné prostriedky na obnovenie nášho kostola. Napriek všetkému z toho mála, čo sme mali ste dokázali urobiť veľa. Vy ako kňaz ste sa sám podieľali na všetkých prácach v kostole, či už natieraní, maľovaní, či pri práciach okolo kostola.

 

    Každý turista, ktorý prejde okolo kostola, pozastaví sa pri jaskynke Panej Márii,  pozastaví sa aj pri zastaveniach krížových ciest a pekne upraveného okolia. Boli sme hrdí a ostaneme naďalej hrdí, keď nás návštevnici kostola pochvália : ,, ako to máme pekne upravené ,, … Poďakovanie patrí len Vám, Vám pán duchovný otec.

 

     Patrilo by sa veľa vymenovať Vami urobené a zveľadené miesta, či priestory i v obci Ďubákovo. Každý, kto bol na Ďubákove, nemohol prehliadnuť upravené okolie okolo kaplnky, taktiež obnovená – zrenovovaná kaplnka, vidieť veľkú prácu vykonanú Vami duchovný otec. Farníci z Ďubákova sú na zrenovovanú kaplnku, ako i s úpravou okolia kaplnky veľmi hrdí, čo Vám za všetko Veľké Pánboh zaplať.

 

Zanechali ste po sebe dielo, ktoré mi veriaci v tejto chvíli nevieme ani doceniť.

     Pravidelne ste navštevovali a spovedali chorých vo Vašej farnosti, za ktoré Vám ďakujeme.

 

   Za všetko Vám  duchovný otec vyprosujeme u  Panny Márii, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste a zverujeme  Vás pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Vaši veriaci zo Šoltýsky a okolia.

              

          

         

Dňa 09.12.2018

 

Posvätenie pamätnej dosky A. Rojkovi

A Rojko 2

V nedeľu 17. septembra 2017 na záver odpustovej sv. omše v r. k. kostole posvätil p. farár Mgr. Zbigniew S. Slawek pamätnú dosku bývalému šoltýskemu farárovi vzdelancovi, národovcovi a publicistovi Andrejovi Rojkovi, ktorý pôsobil na Šoltýske od 5. júla 1885 do 10. novembra 1888 a opätovne od 26. novembra 1889 do 15. januára 1892. V medziobdobí uvedených rokov pobudol vo väzení, do ktorého bol odsúdený zato, že bojoval za sociálne a národné požiadavky v záujme slovenského vidieckeho ľudu a za svoje politické postoje. Tieto postoje boli dôvodom aj toho, že bol prekladaný na odľahlé farnosti bez cestného a poštového spojenia, aby bol pozbavený vplyvu na široké vrstvy slovenského pospolitého ľudu. Svoju bohatú literárnu činnosť zameral na vý­chovu slovenského ľudu. Svoje poviedky a úvahy uverejňoval hlavne v časopisoch Kresťan, Cyril a Metod a v ďalších. Angažoval sa aj v Spolku sv. Vojtecha kde bol jednateľom. Pre obce kde pôsobil predplácal slovenskú, ale i českú tlač. Do dnešných časov opatrujú v niektorých rodinách v Šoltýske a Ďubákove 4. vydanie knihy Andreja Radlinského Nábožné Výlevy, ktorú propagoval a nahováral cirkevníkov na jej zakúpenie.

Dosku venovalo Občianske združenie Jasenina Šoltýska. O životopise a účinkovaní A. Rojka prehovoril k prítomným Juraj Laššák, predseda združenia. Uviedol, že významný je zápas A. Rojka za možnosť vzdelávania slovenskej mládeže v národnom slovenskom jazyku. Preto podporoval používanie štúrovskej slovenčiny, tak ako ju kodifikoval J. Hatala. Robil zbierky na otvorenie Nižšieho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a Matice SlovenskeIMG_7718Bj. Prispel na pomník Jána Hollého a podporil divadlo v Liptovskom Mikuláši. Na Šoltýsku prišiel z r.k. farnosti v Tisovci, kde sa postaral v r. 1863 o obnovu tamojšieho kostola a  zorganizoval oslavu z príležitosti 1000-stého výročia príchodu vierozvestov Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu. Ako jediný sa z rožňavskej diecézy  zúčastnil takýchto osláv v moravskom Velehrade.

Inštalovaním pamätnej dosky zahajuje obč. združenie Jasenina štvrťrok A. Rojku počas, ktorého chce informovať  verejnosť o jeho pôsobení a činoch formou publikovania a besied. Dňa 10. decembra t. r. uplynie 110 rokov od jeho úmrtia. Zomrel v roku 1907 v Lome nad Rimavicou. Tam je aj pochovaný na starom lomovskom cintoríne.

Odhalenie pamätnej dosky A. Rojkovi

Doska Rojkovi

 

V nedeľu 17.9.2017 počas odpustovej sv. omše bude v rím. kat. kostole v Šoltýske odhalená pamätná doska bývalému šoltýskemu farárovi Andrejovi Rojkovi. V decembri uplynie 110 rokov od jeho úmrtia. Zomrel v Lome nad Rimavicou v r. 1907 a pochovaný je na tamojšom starom cintoríne.

Kniha o dejinách šoltýskej farnosti

K predtým vydaným monografiám o obciach Šoltýska a Ďubákovo pribudla dnešným dňom monografia Dejiny  a súčasnObálka k dejinám farnostiosť šoltýskej farnosti a jej fílií.  Okrem krátkeho opisu vzniku      dedín Šoltýska a Ďubákovo informuje čitateľa o dejinách zaniknutých dedín Ipeľ,  Chladná Studňa, Dobrý Potok a tiež o už vyľudnených lokalitách, Hradištské  Vrchy, Brložno, Závada, Vlčovo, Salajka, Mysliny, Háj a ďalších, ktoré tvoria fílie  šoltýskej farnosti a v minulosti patrili do historických reginónov či už Gemera-  Malohontu alebo severného Novohradu. V knihe je uvedený zoznam všetkých  duchovných, ktorí pôsobili v Šoltýske, vrátane ich krátkej biografie, o čase  postavenia kostola, jeho vybavenia a postupných jeho opravách a  rekonštrukciách. Kniha formátu A5 má 208 strán, tvrdú väzbu. Text je doplnený  106 čiernobielymi, 81 farebnými obrázkami a obsahuje 37 tabuliek.

 Knihu vydalo Občianske združenie JASENINA Šoltýska.

  Rezervovať si ju môžete na juraj.lassak@slovanet.sk.

 

Farnosť Šoltýska

Interiér rímsko katolíckeho kostola v Šoltýske

Na obrázku je zobrazený interiér šoltýskeho rím. kat. kostola.

 

Farnosť Šoltýska vznikla v decembri 1809. Prvým duchovným bol Gašpar Hlinický, ktorý prišiel z farnosti v Tisovci.

Patrocínium kostola Povýšenie sv. Kríža, si občania zvolili pri posviacke novostavby kostola 27. júna 1834. Slávnostná sv. omša k patrocíniu kostola sa koná obvykle v septembrovú nedeľu pred sviatkom Povýšenia sv. kríža.

 

Fílie: Brezovská Salajka, Brložno, Diel, Dobrý Potok, Ďubákovo,   Ipeľ, Háj,  Hradiské Vrchy, Chladná Studňa, Línia, Lipovo, Ľubienka, Močiar, Mysliny,  Starý Vŕšok, Závada, Vlčovo.

Adresa farského úradu:   985 07 Šoltýska č. 24

Telef. kontakt:                      047/3812350

Správca farnosti:               Mgr. Ján Malček

Sväté omše  vo farskom kostole: pondelok – piatok: 17:00 hod. (podľa ročného obdobia).  Sobota: 08:00 hod.                                                                    Nedeľa: 10,30 hod.

Svätá omša vo filiálnej kaplnke v Ďubákove: v nedeľu o 9:30 hod.

Svätá omša vo filiálnej kaplnke v Dobrom Potoku: v nedeľu o 8:00 hod.