Voľby 2022

OZNÁMENIE

Obec Šoltýska v súlade s ustanovením § 171 ods.9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím Predsedu Národnej rady č. 209/2022 v súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 oznamujem, že počet obyvateľom Obce Šoltýska k 22.8.2022 je

79 obyvateľov

 

Zoznam okrskov

Okrsok č. 1:  Kultúrny dom – Šoltýska 48

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V zmysle § 169, ods.6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n u j e m
za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Šoltýska, konané dňa 29. októbra 2022
Julianu Hazuchovú.

Kontakt:
Telefón: 0917 560 006
Email: juliana.hazuchova@gmail.com
Adresa: Látky 19, Látky 985 45

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Šoltýska

Podľa §169 ods. 1 a § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka.
Do miestnej volebnej komisie je potrebné doručiť oznámenie v listinnej forme alebo elektronicky do 30.08.2022.
Do okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť oznámenie v listinnej forme alebo elektronicky do 22.09.2022.
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena alebo náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: starosta@soltyska.sk 
Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenie o mieste, spôsobe a termínoch podávania kandidátnych listín

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Šoltýska a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šoltýska.

1. Kandidátne listiny na starostu obce Šoltýska a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šoltýka a sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Šoltýska Juliáne Hazuchovej v jej bydlisku Látky 19, Látky 985 45.

2. Kontakty na zapisovateľku Miestnej volebnej komisie: Látky 19, obec Látky 985 45,  tel. číslo: 0917 560 006, email: juliana.hazuchova@gmail.com

3. Kandidátne listiny sa podávajú do 30.augusta 2022 vrátane. Kandidátne listiny sa odovzdávajú nasledovne:
Pondelok – Piatok: 13:00 do 18:00

Posledný termín podania kandidátnych listín je 30.8. 2022 od 7.30 hod do 24.00 hod.