Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šoltýske

Z á s a d y

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šoltýske

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v y d á v a   „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Šoltýske, ktorý u p r a v u j e  odmeňovanie poslancov obecného  zastupiteľstva v Šoltýske, zástupcu starostu a členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva

II.
SADZBY ODMIEN

 

1.

a)      Poslancovi obecného zastupiteľstva  za účasť na riadnych zasadaniach mestského zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 0 €/ 1 zasadanie.

 Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní

sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

 

b)      Poslancovi obecného zastupiteľstva za účasť na mimoriadnych zasadaniach obecného zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 0 €/ 1 zasadanie.

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

 

c)      Poslancovi obecného zastupiteľstva za účasť na jednaniach a rokovaniach vo veciach obce

vykonávaných mimo zasadnutí obecného zastupiteľstva resp. mimo zasadnutí komisií, na základe uznesenia zastupiteľstva alebo požiadania starostu obce, patrí odmena vo výške 0€/ za 1 rokovanie.

 

2.

a)   Zástupcovi starostu obce patrí odmena pri písomnom poverení, ktoré vydá starosta obce,

na plnenie úloh samosprávnych činností a preneseného výkonu štátnej správy v sume 20 €

mesačne.

 

b)   Pri dlhodobom zastupovaní starostu v rozsahu nad 100 prac. dní do 150 pracovných dní

patrí zástupcovi starostu, ktorý vykonáva všetky úlohy starostu, odmena vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, percentuálne z platu starostu.

 

c)   Pri zániku mandátu starostu obce a poverením zastupovaním výkonu starostu obce

zástupcom starostu do vykonania nových volieb, patrí zástupcovi starostu, ktorý je plne

uvoľnený na výkon funkcie odmena určená obecným zastupiteľstvom, podľa rozsahu

zastupovania, až do výšky platu starostu

–    2    –

3.

a)      Predsedom komisií obecného zastupiteľstva za účasť na zasadaniach komisií,  v roku  patrí odmena vo výške 0 €/1 zasadanie.

b)      Členom komisií obecného zastupiteľstva za účasť na zasadaniach komisií, v roku patrí odmena vo výške 0 €/1 zasadanie.

 

4.

Finančné čiastky odmien uvedené v bode 1 a 3 budú navýšené o nevyčerpané finančné

prostriedky schválené v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok v zmysle čl. III. odst. 2

písm. a,b  týchto „Zásad odmeňovania“.

  III.
SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

Účasť na zasadaní komisie je preukázaná vtedy, ak je starostovi obce odovzdaná písomná

zápisnica vrátane prezenčnej listiny.

  1. a) Finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpali za neúčasť poslancov obecného zastupiteľstva budú prerozdelené podľa  počtu hlasovaní poslanca za hodnotené obdobie.

b) Finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpali za neúčasť členov  komisií obecného

zastupiteľstva, budú prerozdelené podľa účasti a počtu hlasovaní členov komisií obecného zastupiteľstva,  za hodnotené obdobie.

  1. Odmeny v zmysle čl. II. odst. 1 až 4 a čl. III. odst. 2  písm. a,b týchto „Zásad

odmeňovania“ sa vyplácajú polročne  v bežnom roku, pričom je hodnotené

obdobie do 30.6. a do 31.12. bežného roku.

4.    Poslanec obecného zastupiteľstva môže písomným vyhlásením doručeným starostovi

obce deklarovať, že svoj mandát, resp. poverenie zastupovaním funkcie starostu obce

bude vykonávať bez odmeny, ktorá by mu patrila podľa týchto „Zásad“.

 

IV.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 Tieto  “Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva” sú súčasťou Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Šoltýske

  1. Tieto “Zásady odmeňovania” schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske svojím uznesením č. 05/2012 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
  2. Týmto dňom sa ruší predchádzajúce uznesenie Obecného zastupiteľstva v Šoltýske, ktorým boli stanovené odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
  3. Poslanci, predsedovia komisií a členovia komisií sa spoločne vzdali odmien počas svojho pôsobenia v tomto funkčnom období. Zverejnené v Uznesení Ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Šoltýske.

V Šoltýske, dňa 26.11.2012                                             Mgr. Marián Habovčík

starosta