5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Rekonštrukcia kultúrneho domu
2. Schválenie rekonštrukcie cesty III. triedy Šoltýska rázcestie, Bubákovo, Šoltýska Obec Šoltýska
3. Porušenie rozpočtovej disciplíny p. Škvareniakovou, splátky dlhov a penále
4. Kontrola pracovnej zmluvy zamestnanca OÚ
5. Odpadové hospodárstvo
6. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce
7. Kultúrnospoločenské akcie do konca roka: úcta k starším, vystúpenie FS Vepor na Vianočné sviatky, Silvestrovská kapustnica
8. Požiarna smernica a opätovné spojazdnenie požiarnej zbrojnice
9. Mikroregión Sinec-Kokavsko, splátka dlhov a využitie vypísaných grandov
10. Návrh rozpočtu obce od občanov a finančnej komisie
11. Prevádzkový poriadok pohrebiska