Organizačný poriadok

Starosta obce Šoltýska podľa § 13 ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a ustanovenia Štatútu obce Šoltýska v y d á v a tento

Organizačný poriadok
Obecného úradu v Šoltýske

§ 1

(1) Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoltýske je základnou vnútroorganizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade.
(2) Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Prvá hlava
Právne postavenie obecného úradu
§ 2

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu.
(2) Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:
a) písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, ako aj rozhodnutia starostu.
(3) Obecný úrad najmä:
– zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce – t.j. obecného zastupiteľstva a starostu,
– zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obecného zastupiteľstva – t.j. komisií obecného zastupiteľstva a pod.
– je podateľňou a výpravňou písomností obce,
– zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,
– zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
– zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí obce (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní),
– vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
– zabezpečuje na požiadanie poslancom obecného zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.
– 2 –

§ 3
Právne postavenie a sídlo obecného úradu

(1) Vnútornú organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti určuje starosta obce.
(2) Obecný úrad nie je právnickou osobou (§ 1 ods. 1 zák. 369/1990 Zb.). Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(3) Obecný úrad má sídlo:
Obecný úrad v Šoltýske,
Šoltýska, č. 48
PSČ : 985 07
§ 4
Financovanie a hospodárenie obecného úradu

(1) Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce na príslušný rok.
Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických a administratívnych prostriedkov.
(2) Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v tom ktorom roku určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, na návrh starostu.
Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:
– nová právna úprava,
– organizačné zmeny,
– systémové opatrenia.
(4) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Šoltýska“.
Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

Druhá hlava
Postavenie volených orgánov vo vzťahu k obecnému úradu
§ 5
Postavenie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
– berie na vedomie oznámenie starostu obce o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu a jeho prípadné zmeny a doplnky,
– berie na vedomie vnútornú organizáciu obecného úradu,

– 3 –

– rozhoduje vo veciach obecného úradu týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
– schvaľuje najdôležitejšie úkony obecného úradu týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
– schvaľuje rozpočet obce – vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu – jeho zmien a kontroluje jeho čerpanie.
(2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je to v dôležitom obecnom záujme a je to v súlade s ust. § 11 ods. 4 prvá veta zák. č. 369/1990 Zb.
(3) Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce (§ 13 ods. 4, 5 zákona č. 369/1990 Zb.).

§ 6
Postavenie starostu

(1) Starosta je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce.
(3) Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.
(4) Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách.
Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer.
(5) Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
(6) Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
– vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Šoltýska a všeobecne záväznými nariadeniami obce,
– rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Šoltýska, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
– schvaľuje výdavkové položky obecného úradu podľa „Zásad hospodárenia s majetkom obce“ (doklady, faktúry, …) do sumy – 1000 €, prípadne tie, ktoré si vyhradil,
– udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
– schvaľuje podanie súdnych žalôb obcou, po predchádzajúcom prejednaní v (obecnej rade ak je zriadená) a obecnom zastupiteľstve,
(7) Starosta môže písomne poveriť zamestnanca obce rozhodovacou právomocou v oblasti verejnej správy, pokiaľ to pripúšťa zákon o obecnom zriadení, Štatút obce a tento Organizačný poriadok obecného úradu.

§ 7
Sekretariát starostu

(1) Sekretariát starostu je výkonným a organizačným útvarom starostu.
(2) Jeho činnosť riadi starosta a zamestnanec poverený výkonom práce na sekretariáte je priamo podriadený starostovi.
(3) Sekretariát zabezpečuje úlohy riadenia a správy najmä v nasledovných oblastiach:
– zostavuje starostovi návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho usporiadaní,
– vedie evidenciu dohodnutých konaní a predkladá starostovi na konanie príslušné podklady a materiály,
– vyhotovuje záznamy z dôležitých jednaní u starostu a tieto archivuje,
– 4 –

– pripravuje a zvoláva porady na základe pokynov starostu, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,
– sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených starostovi,
– predkladá starostovi došlú korešpondenciu ako aj tú, ktorú si k predloženiu vyhradil,
– vedie evidenciu pošty starostu.

§ 8
Postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého písomne poveruje starosta z radov poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie.
Poverením funkciou zástupcu starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci.
(2) Obec poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu.
Výšku odmeny určí obecné zastupiteľstvo v zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledovných oblastiach, ktoré podľa § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vymedzilo obecné zastupiteľstvo:
– koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,
– zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva,
– koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
– kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
– zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom
– podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
– zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
– vedie v neprítomnosti starostu zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
(4) Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom vydané písomné poverenie, a to aj nad rámec uvedený v ods. 2 tohto ustanovenia, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

§ 9
Postavenie hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Šoltýska .
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sa vyberajú výberovým konaním v súlade so zák. č. 313/2001 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov a jemu je aj za výkon činnosti zodpovedný.
(2) Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledovné úlohy:
– vykonáva kontrolu plnenia úloh obecného úradu,
– kontroluje, ako jednotlivé pracoviská plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku,
– kontroluje ako obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu jednotlivých orgánov obce,
– 5 –

– kontroluje ako obecný úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
– upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti obecného úradu,
– na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,
– vykonáva kontrolu vnútorných vecí obce v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,
– kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce,
– kontroluje nakladanie s majetkom obce.
(3) Pri výkone úloh uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov obce.
(4) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na zamestnancov obecného úradu.
(5) Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií.

Tretia hlava
Organizácia obecného úradu
§ 10
Úvodné ustanovenie

(1) Obecný úrad je tvorený zamestnancami obce.
(2) Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta obce.
(3) Pracoviská obecného úradu zabezpečujú nasledovné činnosti :
a) Úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení :
b) Úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania zriaďovateľskej funkcie – základná škola – školská jedáleň, školský klub detí
c) Úlohy súvisiace so zriaďovateľskej funkcie – materská škola.
(4) Úlohy preneseného výkonu štátnej správy – napr. voľby, referendum, a i. zabezpečujú starostom poverení zamestnanci obce.
(4) Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec starostom poverený zamestnanec obce.

Pracoviská obecného úradu
§ 12
Úvodné ustanovenia
(1) Pracoviská obecného úradu sú základnými organizačnými útvarmi, ktorých činnosť vykonávajú poverení zamestnanci obce pod vedením starostu. .
Jednotlivé pracoviská medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení obecného úradu.
(2) Obsahová náplň činnosti jednotlivých pracovísk je uvedená tomto organizačnom poriadku.
(3) Pracoviská plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:
– 6 –

– zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
– pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
– pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydávaných v správnom konaní,
– pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,
– koordinujú činnosť podnikateľských a ostatných subjektov obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
– organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.
(4) Pracoviská plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží starosta, pokiaľ to má súvisí s obsahovou náplňou pracoviska obecného úradu.
(5) Pracoviská obecného úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia obce, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými pracoviskami, prípadne s príslušnými štátnymi orgánmi.
§ 13

V organizácii a riadení práce pracovísk obecného úradu sa musia uplatňovať tieto základné princípy:
a) spolupráca pracovísk pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých pracovísk,
b) koordinácia stanovísk,
c) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – rozhoduje starosta.

Štvrtá hlava
Zamestnanci obecného úradu
§ 14
(1) Práva a povinnosti zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade sú upravené v zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníku práce a v predpisoch na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku obce Šoltýska
(2) Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútro- organizačných normatívnych právnych predpisov obce a v pokynoch a príkazoch starostu.
Piata hlava
Spisová služba a obeh písomností
§ 15
Spisová služba

(1) Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úradu zodpovedajú jednotliví zamestnanci obecného úradu.
(2) Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

– 7 –

(3) Vyhotovenie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu podrobne upravuje ,,Registratúrny a kancelársky poriadok obce Šoltýska“
§ 16
Obeh písomností

(1) Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotlivé pracoviská obecného úradu a starosta, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú a schvaľujú.
Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku obce Šoltýska“ (Registratúrny poriadok).
(2) Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú „Zásady pre obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy obce Šoltýska“.

Šiesta hlava
Pečiatky
§ 17
(1) Starosta používa okrúhlu pečiatku obce uprostred s erbom obce a názvom obce (OBEC ŠOLTÝSKA) na písomnosti, ktorými sa vykonáva obecná samospráva.
(2) Pri zabezpečovaní úloh preneseného výkonu štátnej správy starosta používa úradnú okrúhlu pečiatku obce so štátnym znakom a názvom obce (OBEC ŠOLTÝSKA).
(2) Obecný úrad na písomnosti, ktoré nemajú charakter rozhodnutí a nie sú nimi osvedčované dôležité skutočnosti, používa podlhovastú pečiatku s textom „Obecný úrad Šoltýska“.
(3) Pečiatky sú označené poradovým číslom a evidenciu o ich pridelení vedie poverený zamestnanec obce.

Siedma hlava
Ochrana majetku obce
§ 18

(1) Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zodpovedá starosta, zamestnanci zamestnaní na obecnom úradu v rozsahu svojej pôsobnosti.
(2) Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku obce v objektoch obecného úradu upravujú „Zásady na ochranu majetku“.
(3) Súčasťou „Zásad na ochranu majetku“ je spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dvier a brán objektov v užívaní obecného úradu.

– 8 –

Osma hlava
Záverečné ustanovenia
§ 19

(1) Starosta obce Šoltýska je povinný zabezpečiť oboznámenie zamestnancov obce s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania.
Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami, o čom sa vedie písomná evidencia.
Zamestnanci obce musia potvrdiť písomne oboznámenia sa s týmto organizačným poriadkom. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov.
(2) Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoltýske je k dispozícii zamestnancom obce u starostu, ktorý je povinný umožniť do neho nahliadnuť.
(3) Starosta obce je oprávnený na doplnenie náplne práce jednotlivých pracovísk, a to na základe zmien právnych predpisov súvisiacich s náplňou činnosti pracoviska alebo ak to vyplynie zo zabezpečovania mimoriadnych úloh obce.
(4) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoltýske vydal starosta obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(5) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoltýske nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013
V Šoltýske, dňa 26.11.2012

Mgr. Marián Habovčík

starosta obce

Organizačný poriadok
Obecného úradu v ……………..

Vydaný starostom obce
………………………
dňa …………………