Dokumenty z 4. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šoltýske konaného dňa 1.7.2012 o 16:00 hod. 

Program:

Otvorenie

 1. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolora obce
 2. Schválenie uzavretia zmlúv s Enel o dotáciách pre sociálny rozvoj obce
 3. uzavretie zmlúv s Enelom-odoberanie elektrickej energie
 4. Schválenie výberovej komisie – komisie pre rozvoj obce na výberové konanie dodávateľskej firmy na rekonštrukciu KD
 5. Schválenie odpredaja obecného materiálu
 6. Návrh VZN o verejnom poriadku /Sihelský/
 7. Návrh VZN o sankciách /Borák/
 8. Návrh VZN o odpadoch /Lukaššák/
 9. VZN o psoch
 10. Schválenie zodpovednej osoby na dozor elektrického vedenia /Borák/
 11. Návrh vydania VZN požiarny poriadok obce
 12. Prenájom požiarnej zbrojnice
 13. schválenie príspevku obce k obedom pre dôchodcov a sociálne slabších občanov
 14. Pozastavenie platby finančnej dotácie ÚV SR
 15. Vykonanie inventarizácie obecného materiálu

Diskusia

Záver

 

UZNESENIE

 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šoltýske 1.7.2012 o 16:00 hod v budove OÚ

Schvaľuje:

 1. vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona 369 o Obecnom zriadení z dôvodu nedodržania podmienok VK HK obce zo strany žiadateľov
 2. uzavretie Zmluvy s Enelom o reklame
 3. uzavretie zmlúv s Enelom o dodávkach el.energie pre obec
 4. výberovú komisiu na rekonštrukciu Kultúrneho domu a výberu firmy
 5. odpredaj obecného materiálu-vlečiek vyklápacia hydraulická 300E, pružinová 150E
 6. VZN o verejnom poriadku
 7. VZN o sankciách
 8. VZN o odpadoch
 9. VZN o psoch
 10. zodpovednú osobu za elektrické osvetlenie v obci
 11. pripraviť návrh VZN o požiarnej ochrane
 12. príspevok k obedom občanom v dôchodkovom veku a sociálne slabším v hodnote 1,-E
 13. spracovať žiadosť ÚV SR pre pozastavenie platby finančnej dotácie pre vyšetrovanie ekonomickej kriminálnej polície v Lučenci z podozrenia trestného činu
 14. vykonanie inventarizácie obecného majetku

Overovatelia: Kretová, Borák                                   Spracoval: Habovčík