ROKOVACÍ PORIADOK 2013

ROKOVACÍ   PORIADOK

OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V  Šoltýske

/úplné znenie/

 

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe § 12 ods.12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu Obce Šoltýska a čl. 7 ods. 5 písm. a/, b/ ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v y d á v a  tento

r o k o v a c í    p o r i a d o k Obecného zastupiteľstva v Šoltýske :

 § 1

Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania  obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania  uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších  rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania  úloh obecnej samosprávy.

2. Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti  vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne  regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej  samospráve.

3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok,  ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných  veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa  rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že  dáva o nich hlasovať.

§ 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s  výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa § 11, 11a, 11b zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  podľa  Štatútu obce Šoltýska .

Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj  o ďalších dôležitých otázkach obecného  významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje  právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov.

2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje najmä :

– určení počtu poslancov,

– prijatí zásad hospodárenia s majetkom obce,

– o zavedení a zrušení miestnej dane a uložení miestneho poplatku,

– o vyhlásení miestneho referenda,

– schválení štatútu  obce, zásad odmeňovania poslancov,  rozsahu výkonu funkcie sta-

rostu, voľbe hlavného kontrolóra obce, plate starostu,

 –    2    –

 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj  o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho výhradnej  pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené  organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými  normami obce Šoltýska.

Č a s ť  I.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 § 3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách  zvolá doterajší starosta najneskôr do 30 dní odo  dňa vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí. Na zasadnutie pozve doterajších a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a novozvoleného starostu obce.

2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu  doterajší starosta resp. zástupca starostu.

3. Po schválení programu informuje predseda resp. poverený  člen miestnej volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o  výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Potom zloží starosta obce sľub do rúk  predsedajúceho, podpíše znenie sľubu a po prevzatí vedenia zasadnutia zložia do jeho rúk sľub poslanci obecného zastupiteľstva v súlade s § 26 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

4.  Starosta obce predloží:

– návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a návrh predsedov komisií.

Poslanci môžu podávať pozmeňovacie a doplňovacie  návrhy.

Voľby do orgánov prebiehajú podľa rozhodnutia poslancov  verejným alebo tajným hlasovaním, pričom zvolení  sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

5. Pre prvé zasadnutie komisií sa primerane použijú ustanovenia  tohto rokovacieho poriadku.

6. Starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu, poverí zastupovaním starostu obce, zástupcu starostu obce, ktorým môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní odo dňa odvolania zástupcu starostu obce.

7. Rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu určí písomne starosta v písomnom poverení.

8.  Ak starosta v uvedenej lehote nepoverí zastupovaní zástupcu starostu,  tohto zvolí obecné zastupiteľstvo.

 –    3    –

 9. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

§ 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

1. Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje  starosta s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným  zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

2. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína  starosta, podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným  termínom a určí:

– miesto, čas a program rokovania,

– spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich  vypracovanie, príp. vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej  expertízy od príslušného orgánu.

3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva  sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať  podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp.  nariadenie obce.

Obsahujú najmä:

–  názov materiálu

– návrh na uznesenie

– dôvodovú správu.

Ak je na programe rokovania prejednanie nariadenia  obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne  zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na  situáciu v obci.

4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah,  vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je  v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi  predpismi.

5. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa  podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami  vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Starosta stanoví,  v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené  stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

6. Materiály resp. odborné podklady a iné písomnosti na  rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad  a predkladá ich  obecnej  rade /ak je zriadená/ na zaujatie stanoviska. Starosta  na návrh úradu stanoví organizačné a technické podmienky  predkladania materiálov /lehoty, rozsah a pod./.

 

§ 5
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred  jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie.

–    4    –

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak nie je zástupca prítomný, zasadnutie vedie iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

2. Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je  kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z  predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

3. Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá  starosta na základe vlastných návrhov, doporučení  a návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.

Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad  najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného  zastupiteľstva.

4. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body  prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí alebo len v  rámci diskusie, príp. môžu byť dodatočne zaradené do  programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s  návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné  písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho  zaradenia rokovať.

5. Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho  rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať  ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie  pokračovať.

6. Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva  starosta zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako  riadne, alebo mimoriadne.

2. Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje  podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace,  spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva.

3. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie  závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov zasadnutie sa uskutoční najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na jeho konanie a pri  slávnostných príležitostiach.

4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.

§ 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.  Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií  sa na zasadnutia obecného zastupiteľstva môžu pozvať  ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR,  zástupcovia

–    5    –

okresných úradov a ďalších štátnych úradov,  ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií  a iných právnických osôb zriadených obcou alebo pôsobiacich v  obci. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného  zastupiteľstva určí starosta.

V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom  utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo  uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť  je neverejná.

O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti  zástupca starostu, resp. poverený poslanec.

3. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr  však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná  väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa  ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí  v prezenčnej listine.

4. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do  pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného  zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas  rokovania pod nadpolovičnú väčšinu /pri schvaľovaní  uznesení/, resp. 3/5 väčšinu /pri schvaľovaní všeobecne  záväzného nariadenia obce/, zvolá starosta do 14 dní nové  zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho  programu.

5. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných  poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh  na voľbu návrhovej a mandátovej /v prípade volieb členov orgánov obce/ komisie, určí zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.

6. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade  so schváleným programom.

7. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné  predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo  poradné orgány / komisie /, vypočuje vždy ich stanovisko  pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný  orgán zriadil.  Odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému  úradu, vyžiada starosta obce.

8. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do  programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iný  poverený poslanec, resp. príslušný predseda komisie  obecného zastupiteľstva /ak ide o jej správy, alebo  návrhy/, alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník  organizácie, hlavný kontrolór, atď.

9. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci  zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, starosta  udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do  diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom  rokovania.

O možnosti vystúpenia obyvateľov obce rozhodujú poslanci  hlasovaním.

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR,  zástupca vlády alebo predstaviteľ štátnej správy,  predsedajúci mu slovo udelí.

10. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím,  alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o  ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže

–    6    –

uzniesť,  že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci  dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na  10 min.

11. Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného diskutujúceho pri  jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci  odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto  rozhodnutí hlasovať poslancom.

12. Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na  prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu,  že je pre obec zjavne nevýhodné, alebo sa domnieva, že odporuje zákonu tým že ho v lehote do 10 dní odo dňa schválenia nepodpísal, môže toto svoje uznesenie  potvrdiť  obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov  všetkých poslancov do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Ak v uvedenej lehote nebolo potvrdené, stráca platnosť.

13. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo  prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická  poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného  príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnúť dĺžku dvoch viet,  resp. 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne  zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu  slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

14. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili  všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať  každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa  hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

15. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri  štátoprávnych aktoch /napr. uzavieranie manželstva, na  slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s  významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod./  starosta môže používať insígnie.

Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať  insígnie zástupca starostu alebo poverený poslanec.

Č a s ť II.
Všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva                   

  § 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú  súčasne s predkladanými materiálmi.

Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ  materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom  materiálov pred rokovaním.

2. Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému  zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa  priebehu rokovania.

–    7    –

3. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne  s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a  s termínmi pre ich splnenie.

4. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy  spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva,  hlavnému kontrolórovi.

 

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 1. Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá  návrhová komisia.

2. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú,  aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o  jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí  starosta resp. predsedajúci.

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch  variantoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné  zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou  komisiou. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa  ostatné považujú za neprijaté.

4. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie  alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému  zastupiteľstvu na schválenie.

5. Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná  väčšina prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že v určitej  záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

6. Pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa vyžaduje trojpätinová väčšina prítomných poslancov. V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov.

7. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a  určení overovatelia do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia.

8. Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom  v mieste obvyklým /na úradnej tabuli, v tlači, rozhlase, internete a  pod./.

 

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil  zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia /najmä § 4  ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov/.  Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom  a organizačného poriadku obce.

2. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

–    8    –

3. Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa  postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov  uznesení s tým, že návrh VZN sa zverejní na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním  obecného zastupiteľstva.

4. Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota  na uplatnenie pripomienok fyzických a právnických osôb. Vyhodnotenie pripomienok vykoná predkladateľ VZN s komisiou, ktorú určí obecné zastupiteľstvo. Vyhodnotenie pripomienok sa predloží poslancom v písomnej forme najneskôr 3 dni pred konaním obecného zastupiteľstva.

5. Všeobecne záväzné nariadenie sa musí vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní.  Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak nie je určený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo ohrozenia možno určiť skorší začiatok účinnosti.

6. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci  predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne,  jasne a zrozumiteľne.

7. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa  hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

8. Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje 3/5  väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

9. Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia  tohto rokovacieho poriadku.

 

                           § 11

                    Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. Starosta obce rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje  plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného  zastupiteľstva.

2. Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh  stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva  všeobecne záväzné nariadenia obce.

Č a s ť   III.

Dopyty poslancov – interpelácia
§ 12

1. Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva  klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce,  pracovníkom obecného úradu, hlavnému kontrolórovi vo  veciach výkonu ich práce.

2. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje,  aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné  opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí  sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní  obecného zastupiteľstva.

–    9   –

Č a s ť  IV.
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní  obecného zastupiteľstva
§ 13

1. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica  na základe zvukového alebo písomného  záznamu, ktorý obsahuje záznam o tom,  kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov,  schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.  Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení  overovatelia a prednosta obecného úradu do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do troch dní od konania  obecného zastupiteľstva.

2. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa  archivujú. Poslanci a ďalšie osoby určené starostom, majú k  týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených obecným  zastupiteľstvom.

3. Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie  obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných  materiálov z nich.

4. Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného  zastupiteľstva obce a obecnej rady a dokumentuje ich  zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

 

Osobitná časť V.
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
§ 14
Komisia

1. Obec na zasadaní obecného zastupiteľstva zriaďuje osobitnú komisiu /ďalej len „komisia“/ s názvom : „Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných zamestnancov obce“.

2. Komisia môže byť zložená len z poslancov obecného zastupiteľstva, najmenej 3 členná.

3.  Každá politická strana, politické hnutie a nezávislí poslanci, ktoré subjekty majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, majú v komisii po jednom zástupcovi. V prípade, že v zastupiteľstve nie sú zastúpené politické strany /hnutia/ tak, aby bolo možné vytvorenie 3 člennej komisie, komisia sa doplní o zástupcov /zástupcu/ politickej strany, ktorá má v zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.

  § 15
Úlohy komisie

1. Komisia prijíma písomné oznámenie starostu obce vypracované podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. /ďalej len úst. zákon“/ do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie starostu obce a počas výkonu funkcie, vždy do 31. marca a čl. 8 ods. 5 úst. zákona do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie starostu obce.

–   10   –

2. Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania v prípade pochybností o úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.

3. Sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach spôsobom ustanoveným v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám s rešpektovaním zákazu nezverejňovania údajov o majetkových pomeroch a osobných údajoch manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú so starostom v domácnosti.

4. Skúmať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu funkcionármi obce  a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch  predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania.

 § 16
Povinnosti a obmedzenia funkcionárov obce

1.Starosta obce  je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona, nesmie vykonávať funkcie, zamestnania  a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu obce podľa Ústavy SR a zákona o obecnom zriadení,  na rokovaniach obecného zastupiteľstva sú povinný vopred pred svojim vystúpením oznámiť osobný záujem na veci, ktorá je predmetom rokovania,  podať do 30  dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie vždy do 31. marca písomné oznámenie o splnení podmienok nezlučiteľnosti funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona.

2. Hlavný kontrolór obce nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, okrem vedeckej pedagogickej, prednášateľskej, publikačnej, literárnej alebo umeleckej činnosti a správy vlastného majetku alebo majetku svojich  maloletých detí. Tiež nesmie byť poslancom obecného zastupiteľstva, členom orgánov právnických osôb, ktorých zriaďovateľom   alebo zakladateľom je obec a iným zamestnancom obce. Príslušnosť k politickej strane alebo hnutia sa vylučuje.

 

 § 17
Konanie a rozhodovanie o ochrane verejného záujmu

1. Obecné zastupiteľstvo začne konanie vo veci ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi obce z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodneného podnetu. V obidvoch prípadoch predkladá písomný návrh na začatie konania zriadená komisia. Návrh obsahuje osobné údaje dotknutého funkcionára obce, údaje o ním porušených povinnostiach alebo obmedzeniach a návrh na rozhodnutie vo veci.

2.  Konanie začína uznesením obecného zastupiteľstva o začatí konania o návrhu komisie. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa umožní vystúpenie  dotknutému funkcionárovi na vyjadrenie prípadne k dôkazom, ktoré zavinenie vyvracajú.

3.  Rozhodnutie vo veci prijíma obecné zastupiteľstvo hlasovaním. Návrh na konečné rozhodnutie musí byť predložený na hlasovanie do 6O dní odo dňa začatia konania. Za prijatie rozhodnutia  je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak nie je dosiahnutá nadpolovičná väčšina platných hlasov, konanie sa zastavuje.

–   11   –

 Č a s ť   VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18

1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho  poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa  týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho  ustanovenia.

3. Tento rokovací poriadok sa primerane vzťahuje aj na  rokovanie komisií obce s poukazom na čl. 19 Štatútu obce Šoltýska

4. Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v Šoltýske dňa 16.12.2012, ktorým dňom sa súčasne ruší predchádzajúci Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

5. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

V Šoltýske, dňa 26.11.2012

Mgr. Marián Habovčík

starosta obce