Rokovanie obecného zastupiteľstva 16.6.2013

Program zasadnutia:

  1. Schválenie dodatku k VZN č. 7/2012 o biologickom odpade
  2. Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013
  3. Schválenie správcu cintorína a správcu kultúrneho domu
  4. Kontrola plnenia Uznesenia z 1.OZ
  5. Informácia o žiadaných projektoch
  6. Predloženie správy z preverovania PZ SR o pôžičke obci z r. 2007
  7.  Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová/

Zápisnica:

K bodu 1:

Dodatok prečítal poslanec Lukaššák. Starosta objasnil dôvod separovania odpadu, jeho význam a účelnosť. Dohoda obyvateľov s OÚ bude umiestnená na OÚ a ostatných navštívia zamestnanci v rodinách.

K bodu 2:

Posl. Lukaššák vysvetlil zákon a povinnosti OÚ k požiarnemu zákonu, objasnil skĺbenie občanov pri požiaroch a nutnosť vytvorenia požiarneho družstva a jeho nácvikov. Starosta musí zaslať požiadavku na preverenie hydrantov a ich funkčnosti Veolii.

K bodu 3:

Správca pohrebiska bola jednomyseľne chválená poslankyňa Kretová a správkyňa KD p. Kvaková Milada

K bodu 4:

Kontrola Uznesenia bola vykonaná bez pripomienok, okrem kontroly hydrantov, tie nevlastní obec, ale vodárne Veolia, preto bol poverený starosta o napísanie požiadavky na vodárne.

K bodu 5:

Informácie o žiadaných projektoch podal starosta, viď správa.

K bodu 6:

Starosta oboznámil so záverečnou správou občanov a vysvetlil ďalšie pokračovania v prešetrovaní zadlženosti obce

K bodu 7:

JUDr. Garajová sa pre konferenciu nemohla zúčastniť, preto napísala list, v ktorom sa stručne vyjadrila k možnostiam občanov prepísať si pozemky na svoje mená do vlastníctva po Albertovi Dubovi, ktorý je ich vlastníkom a zomrel pravdepodobne v USA okolo r. 1785.

 

Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a/ dodatok k VZN č.7/2012 o biologickom odpade

b/ návrh členov požiarneho družstva viď zoznam

c/ správcu pohrebiska p. Kretovú Jolanu

d/ správcu KD p. Kvakovú Miladu

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

a/ kontrolu Uznesenia z 1. OZ

b/ správu o projektoch

c/ správu PZ SR Lučenec o preverovaní úveru z roku 2007.

d/ informáciu JUDr. Garajovej o prepise pozemkov

 

V Šoltýske, 16.6.2013                                               Overovatelia: Kretová, Pisoň