Dodatok k VZN – odpady – BRKO apríl 2013

Obec Šoltýska, okr. Poltár

 

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 6 zákona  č.  223/2001 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,    v  y  d  á  v  a   pre územie obce Šoltýska

dodatok č. 1   k

v š e o b e c n e    z á v ä z n é m u     n a r i a d e n i u     

 č. 07/2012 

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu  a  drobného stavebného odpadu

na území obce Šoltýska

Úvodné ustanovenie

§  1

           Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu  na území obce Šoltýska sa dopĺňa nasledovne :

 

1   Č A S Ť

 

§ 1

   

    Zber, preprava a zneškodňovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

1)      Biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom /BRKO/ je :

–          odpad zo záhrad, parkov, vrátane časti odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,

–          kuchynský a reštauračný odpad,

–          jedlé oleje a tuky.

 

2)      Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patria : kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol.

 

3)      Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria : šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod..

 

4)      Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria : kamene, obväzový materiál, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri  „domácich zabíjačkách“, a pod.

 

                                                             

§ 2

 

1)      Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

 

2)      Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

3)      Zberné nádoby  a kontajnery na BRKO a reštauračný odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

 

4)      Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

5)      Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

6)      Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

 

7)      Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

8)      Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

 

9)      Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

10)  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď..

 

11)  Ustanovenia ods. 5) až 14) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).

 

§ 3

 

1)      Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

 

2)      Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.

 

3)      Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľov kuchyne a zariadenia spoločného stravovania zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

§ 4

Záverečné ustanovenie

(1)    Tento Doplnok č. 1 v VZN je dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šoltýske od 31.5.2013, alebo na web stránke obce na adrese : www.soltyska.sk

(2)    Návrh Doplnku č. 1 k VZN obce Šoltýska č. 07/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.5.2013, zložený dňa 14.5.2013.

(3)    Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šoltýska č. 07/2012  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Šoltýska bol schválený OZ v Šoltýske  dňa : .

(4)    Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šoltýska č. 07/2012  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Šoltýska  nadobúda účinnosť  dňom : 15.6.2013

 

Mgr.Marián Habovčík

starosta obce