Súčastnosť obce

Šoltýska – Súčasnosť obce

Demografia

  • Počet obyvateľov k 13.05.2012 spolu 133

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Pošta
  • Rímskokatolícka farnosť
  • Knižnica
  • Verejný vodovod
  • Separácia odpadu
  • Dom smútku
  • Sociálne služby dôchodcom – donáška obedov

Zdroj:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

 

Prebiehajúca rekonštrukcia Kultúrneho domu.

Dňa 6. 6.2012 Vláda SR na svojom zasadnutí v Poltári schválila pre obec Šoltýska dotáciu finančných prostriedkov na rekonštrukciu Kultúrneho domu v hodnote 10 000 eur. 30.6.2012 boli uvedené finančné prostriedky poukázané na účet Obecného úradu.
V zmysle platných zákonov SR boli formou ponuky zaslané kritéria uchádzačom z oblasti stavebníctva. Komisia na schválenie výberu uchádzačov zasadla dňa 5.10.2012 o 13 hod v budove ObÚ so zápisom a konštatovaním, že sa do konania nezapojila žiadna stavebná firma. Komisia poverila starostu obce o opätovné zaslanie ponúk.
Obec zaslala opäť ponuky. Telefonicky sa ozvali na obhliadku dve stavebné firmy. Dostavila sa len jedna stavebná firma, ktorá vykonala obhliadku kultúrneho domu.
Dňa 12.10.2012 komisia pre výber firmy obdržala len jednu ponuku podľa požiadaviek a termínu. Ponuka bola osobne doručená majiteľom firmy a schválená komisiou poverenou starostom obce. Okamžite boli prijaté opatrenia na zákonne podmienky pre podpísanie zmluvy s firmou Martin Kantoris.
Dňa 16.10.2012 sa začali rekonštrukčné práce. Termín bol stanovený od 16.10. 2012 do 30.11. 2012.

Dňa 6.7.2012 VUC Banská Bystrica na svojom zasadnutí v Poltári schválilo na žiadosť starostu obce rekonštrukciu štátnej cesty č. 3/526/1 Šoltýska spojka 600 a 3/52610 Ďubákovo spojka.