Vznik obce, dejiny

Šoltýska je obec na Slovensku v okrese Poltár.

Geografická poloha

Šoltýska sa nachádza v západnej časti Stolických vrchov vo výške 650 až 800 m n. m. Rozprestiera sa v trojuholníku tvoreného troma kopcami. Perešom (835 m n. m.), Homračkou (814 m n. m.) a Turčiankou (758 m n. m.). Jej chotár sa rozkladá na ploche 439 hektárov. Obec leží v údolí kde pramení potôčik, ktorý sa asi po 2 km vlieva do potoka Kokavka.

Vznik obce

Šoltýsku založil gróf Anton Forgáč v r.1796. Na jeho počesť bola osada v čase založenia nazvaná Antalfalva (Antonová Dedina). Neskoršie došlo k zmene názvu dediny z Antalfalva na Šoltýska. Časť forgačovských majetkov sa nachádzala v tom čase (koncom osemnásteho storočia) v kokavskom chotári. Podľa dostupných údajov vlastnili Forgáčovci až polovicu Kokavy od roku 1595. Založenie Šoltýsky súviselo s rozvojom priemyselnej výroby a najmä skla v okolitých dedinách a usadlostiach. Forgáčovci si uvedomili, že hlavným zdrojom ich príjmov v budúcnosti môžu byť zisky z manufaktúr a preto sa zamerali na ich zakladanie. Už v roku 1750 založili prvú, manufaktúru na výrobu papiera v údolí Rimavice, 2 km severne od obce Kokava. V roku 1803 založili sklársku hutu na výrobu tabuľového skla v lokalite Dolina v údoli Rimavice cca 18 km severne od Kokavy. Ako kurivo pre roztavenie sklárskej suroviny (kremeňa) sa v sklárskych hutách v tom čase používalo suché bukové drevo. Využitie inej energie v tých časoch ešte nebolo v týchto lokalitách známe. K tomu bolo potrebné mnoho drevorubačov a povozníkov so záprahmi. Forgáčovci preto využili, možnosť, ktorú im ponúkol patent cisára Jozefa II. z roku 1785 o zrušení nevoľníctva a v roku 1796 najali verbovačov, ktorí im pomohli naverbovať a presídliť na ich majetky do severnej a severozápadnej časti kokavského chotára 134 rodín. Presídlenci, boli to drevorubačí, ktorí prišli klčovať okolité bukové lesy, založili osady z ktorých neskoršie vznikli samostatné obce Šoltýska, Lom nad Rimavicou a Ďubákovo. Ďalší presídlenci vytvorili laznícke usadlosti Čremoš a Pereš. Presídlenci najmä do Šoltýsky, boli z viacerých stolíc. Väčšina bola zo zvolenskej stolice, ale boli medzi nimi aj prisťahovalci z oravskej, abovskej, trenčianskej stolice a dokonca aj z moravského Hrozenkova. Podľa zachovaného súpisu bolo do Šoltýsky presídlených 40 rodín. V čase svojho vzniku patrila Šoltýska do Malohontského dištriktu, ktorý bol súčasťou Hontianskej stolice.

 

Dejiny

Obálka Monografia 001

Od roku 1803 patrila Šoltýska do novo vzniknutej Gemersko-Malohontskej stolice. V decembri roku 1809 vznikla v obci samostatná rímskokatolícka farnosť,  odčlenením od rím. kat. farnosti v Kokave nad Rimavicou. V r. 1834 ukončenie výstavby a vysvätenie kostola (Rožňavské biskupstvo). Samostatnou obcaou sa Šoltýska stála v roku 1871 po odčlenení od obce Kokava nad Rim. Elektrický prúd bol do obce zavedený v r.1957. Počas reorganizácie štátnej správy v r. 1961 bola k Šoltýske pripojená aj miestna osada Ľubienka, ktorá dovtedy patrila pod obecný úrad Ipeľský potok. V r. 1966 bola do Šoltýsky vybudovaná miestna cestná prípojka (3 km) od štátnej cesty Kokava – Kriváň (táto bola daná do prevádzky v r. 1938). Vodovod si občania svojpomocne vybudovali v r. 1973. V minulosti bol v obci v prevádzke vodný mlyn a vodná píla.

 

Monografia obce

Chcete vedieť viac? Objednajte si knihu Šoltýska – Monografia obce na Obecnom úrade v Šoltýske. Kniha na kriedovom papieri je formátu A5 (148 x 210 mm), v pevnej tvrdej väzbe A8, má 208 strán, 108 obrázkov (z toho 26 plnofarebných), 10 príloh, 9 tabuliek. V druhej časti knihy sú biografickej údaje o viac ako 290 osobnosti a rodín z histórie Šoltýsky. Knihu si môžete objednať poštou na adrese: Obecný úrad Šoltýska, 985 07 Šoltýska, e-mailom na adrese: starosta@soltyska.sk, alebo telefónom na čísle: 0474295723. Cena knihy zaslanej doporučene v protinárazovej obálke poštovou dobierkou je 13,45 Eur