Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014

Program:  Obecného zastupiteľstva v Šoltýske, dňa 28.03.2014 o 17 hod. v Kultúrnom dome:

Otvorenie

  1. Schválenie zahrnutia obce do územia pôsobnosti MAS
  2. Schválenie Smernice o používaní pečiatok
  3. Schválenie trhového poriadku v obci
  4. Schválenie zmeny VZN o odpadových vodách v obci
  5. Schválenie mzdy starostu obce
  6. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnom hospodárení za rok 2014
  7. Riešenie problémov túlavých psov v obci
  8. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru

Mgr. Marián Habovčík

starosta