ZÁSADY nakladania s finančnými prostriedkami obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe 11 ods. 4 písm. a) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

 Z Á S A D Y

nakladania s finančnými prostriedkami
obce Šoltýska

 Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

  1. Tieto zásady upravujú v súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce Šoltýska /ďalej len „obec“/ a tiež používanie rozpočtových prostriedkov v súlade s ustanovením § 7 a 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. NR SR č. 583/2004 Z. z. a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
  2. Tieto zásady ďalej podrobne upravujú zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce a tiež zásady nakladania s finančnými prostriedkami pri pohostení, občerstvení a daroch.
  3. Tieto zásady upravujú tiež prostriedky kontroly rozpočtu obce.

 

PRVÁ ČASŤ

ROZPOČET OBCE

Čl. 2

Úvodné ustanovenia

 

  1. Základom finančného hospodárenia obce  je rozpočet obce (§ 9 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ).
  2. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie najmenej troch rozpočtových rokov.
  3. Rozpočet musí vyjadrovať ekonomickú samostatnosť obce (§ 4 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z.).

 

Prvá hlava

 

Čl. 3

Rozpočtový proces

 

1.  Na vypracúvaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež

orgány obecného zastupiteľstva v rozsahu uvedenom v týchto zásadách.

2.  Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri vypracúvaní rozpočtu obce je nasledovná:

A: Komisie obecného zastupiteľstva

–         sústreďujú požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov obce, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade,

–         posudzujú tieto požiadavky najmä z hľadiska:

a)      prínosu pre obec,

b)      ochrany a tvorby životného prostredia,

c)      finančných možností obce v rozpočtovom roku,

–         odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek,

–         navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov obce,

–         vypracúvajú v rámci svojej pôsobnosti návrh rozpočtu obce.

B: Starosta obce

–         riadi a usmerňuje práce na vypracovávaní rozpočtu obce,

–         zapracúva podnety od obyvateľov obce a ďalších fyzických a právnických osôb,

–         vypracúva konečnú verziu návrhu rozpočtu z návrhu komisie obecného zastupiteľstva,

–         je povinný konečnú verziu návrhu rozpočtu prerokovať s komisiou obecného zastupiteľstva,

–         zabezpečuje v súčinnosti s obecným úradom všetky úkony potrebné k eventuálnemu poskytovaniu účelových, resp. neúčelových dotácii zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (podávanie žiadostí, zdôvodňovanie naliehavosti potrieb, rokovania, atď.).

C: Obecné zastupiteľstvo

–         určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu zvereným obci, kontroluje hospodárenie s ním (§ 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb.),

–         schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet (§ 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb.),

–         schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a  nakladania s majetkom obce,

–         schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.

3.  Obecný úrad zabezpečuje organizačné a materiálno-technické úkony súvisiace s vypracúvaním návrhu rozpočtu obce na príslušný rok.

Za týmto účelom najmä:

a)         zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné spracovanie rozpočtu obce,

b)         sústreďuje požiadavky na zahrnutie do rozpočtu od fyzických a právnických osôb, predkladá ich jednotlivým komisiám,

c)         vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,

d)         na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.

4.   Pri spracúvaní rozpočtu všetky zhora uvedené subjekty musia zohľadňovať potreby

finančných prostriedkov na dokončenie (resp. dokončovanie) rozpočtových stavieb a úloh z predchádzajúceho obdobia.

5.   Obecný úrad zabezpečuje spracúvanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu

k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou (§ 12 ods. 4 zák. č.

583/2004  Z.z.)

 

Čl. 4

Rozpočet obce

 

1.   Rozpočet obce musí obsahovať:

a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce,

b) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu SR,

c) finančné vzťahy k rozpočtu samosprávneho kraja,

d) finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom

pôsobiacim na území obce,

e) finančné vzťahy k obyvateľom žijúcim na území obce.

2.   Príjmy a výdavky rozpočtu obce sú vymedzené v platnej právnej úprave (§ 5 a 7

zák. NR SR č. 583/2004 Z. z. ).

 

Čl. 5

Použitie rozpočtových prostriedkov

 

1.   Rozpočtové prostriedky sa majú použiť do konca kalendárneho roka, pokiaľ

z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely a za vopred stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole príslušných orgánov štátnej správy.

2.   Prebytky hospodárenia rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.).

3.  Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovnáva počas rozpočtového roka

zmenami vo svojom rozpočte. (§ 14 zák. č. 583/2004 Z. z.).

4.  Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta.

Starosta je povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu obecnému

zastupiteľstvu.

5.  Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola (nie je)

uvedená v rozpočte obce, možno ju realizovať len jedným z nasledovných spôsobov:

a)      hospodárnejším plnením úloh v rámci určeného rozpočtu,

b)      z iných zdrojov (úver, združenia prostriedkov a pod.),

c)      rozpočtovým opatrením,

d)      odsunutím platby iného – menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou obce, pritom je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov,

e)      využitím vlastných a návratných zdrojov financovania.

V ojedinelých a naliehavých prípadoch, môže starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom prípade do výšky 2 000 €.

O použití finančných prostriedkov musí starosta bezodkladne oboznámiť obecné zastupiteľstvo.

Spôsoby uvedené pod písm. a), e) a f) môže realizovať starosta obce vo výlučnej

právomoci.

Spôsoby uvedené pod písm. c) a d) schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu (§11 ods. 4 písm. b/zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov), s výnimkou prípadu uvedeného v ods. 7 tohto ustanovenia.

6.  Rozpočtovými opatreniami pre účely týchto zásad sú:

– presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

– prekročenie limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

– viazanie rozpočtových prostriedkov.

7.   Starosta obce je oprávnený samostatne po prejednaní s obecným zastupiteľstvom

realizovať:

– presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu do výšky 2 000 €, pokiaľ je zrejmé, že ide o plnenie naliehavých úloh,

– prekročenie limitu výdavkov o 2 000 €.

8.   Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce každoročne určí rozsah viazania

rozpočtových prostriedkov.

Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

9.   Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu

vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených inými zákonmi (§10 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z.).

10.  Obec je povinná zaviesť ozdravný režim a nútenú správu za podmienok uvedených

v platnej právnej úprave (§ 19 zák. č. 583/2004 Z. z.).

 

 

Druhá hlava

 

PORUŠENIE ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNY

Čl. 6

 

1.   Porušením rozpočtovej disciplíny je neoprávnené použitie alebo zadržanie

prostriedkov rozpočtu obce.

Za porušenie rozpočtovej disciplíny sa považuje aj nedodržanie podmienok, za ktorých

rozpočtové prostriedky poskytli (§ 31 zák. č. 523/2004 Z. z.).

2.   Subjekty, ktoré porušili rozpočtovú disciplínu sú povinné realizovať odvod a zaplatiť

penále v súlade s osobitnou úpravou (§ 31 zák. č. 523/2004 Z. z.).

3.  Odvod a penále za neoprávnené použitie a zadržanie prostriedkov rozpočtu obce

ukladá a vymáha príslušný orgán obce (§ 31zák. č. 523/2004 Z. z.).

Ukladanie a vymáhanie odvodu a penále sa riadi zák. č. 71/1967 zb. o správnom

konaní.

 

Tretia hlava

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Čl. 7

 

1.   Hlavný kontrolór má osobitné postavenie v rámci nakladania s finančnými

prostriedkami.

2.   Na úseku rozpočtu obce plní najmä tieto úlohy:

– vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu,

– vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu,

– kontroluje plnenie úloh na úseku čerpania rozpočtu,

– odsúhlasuje použitie finančných prostriedkov počas ozdravného režimu v obci.

3.   Výsledky svojej činnosti hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

REZERVNÝ FOND

Čl. 8

 

1.   Obec vytvára rezervný fond vo výške, ktorú odsúhlasí obecné zastupiteľstvo po

schválení záverečného účtu za predchádzajúci rok.

2.   Minimálny ročný prídel do rezervného fondu je 10% prebytku hospodárenia

príslušného rozpočtového roka (§ 15 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách).

 

 

TRETIA ČASŤ

 

ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

Čl. 9

 

      1.  Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do

31. decembra bežného roka, hospodári obec  podľa rozpočtu obce  predchádzajúceho

rozpočtového roku, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória

nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov

rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria

výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s

termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky

uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných

predpisov.
2.  Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s

rozpočtom obce a s rozpočtom po jeho schválení.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Čl. 10

 

1.   Záverečný účet obce  obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, vrátane

výsledkov hospodárenia zriadených peňažných fondov (§ 16 zák. č. 583/2004 Z. z.).

2.   Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Návrh záverečného účtu vypracúva starosta v súčinnosti s obecným úradom najneskôr

do 6 mesiacov po uplynutí roka.

3.   Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (§ 9 ods.4 zák. SNR č. 369/1990 Zb.

v znení zmien a doplnkov).

 

 

PIATA ČASŤ

 

PROSTRIEDKY NA POHOSTENIE, OBČERSTVENIE A DARY

Čl. 11

 

1.   Za výdavky na pohostenie a občerstvenie sa považujú:

a) výdavky na pohostenie:

– spojené s pobytom návštev zo zahraničia,

– poskytnuté tuzemským hosťom pri oficiálnych alebo pracovných jednaniach,

– poskytnuté účastníkom pracovných jednaní,

– poskytnuté pri rokovaniach.

b) výdavky na občerstvenie:

– pri bežných pracovných jednaniach a pracovných poradách starostu obce s účastníkmi jednania, ktorí nie sú pracovníkmi obce,

– pri pracovných zasadaniach obecných komisií a obecného zastupiteľstva.

Pri pracovnom konaní, ktoré trvá do 6 hodín, poskytne sa občerstvenie a pohostenie maximálne do výšky .. € na 1 účastníka, pri trvaní nad 6 hodín poskytne sa občerstvenie a pohostenie maximálne do výšky .. € na 1 účastníka jednania.

Výdavky na občerstvenie schvaľuje starosta obce.

2.  Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:

– zahraničným hosťom,

– pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku a 50 rokov životného jubilea zamestnanca obce do výšky 100 €,

– vo výnimočných prípadoch poskytne sa dar alebo cena pri významných športových alebo kultúrnych udalostiach (súťažiacich) medzinárodného dosahu a pri súťažiach usporiadaných obcou.

O poskytnutí daru a jeho hodnote rozhoduje starosta obce.

3.  Za dar sa nepovažuje poskytnutie drobných predmetov za účelom reklamy, propagácie

a upomienky, napr. ceruzky, perá, odznaky, kalendáre, poznámkové bloky a iné upomienkové predmety s označením obce.

4.  Za hospodárenie s prostriedkami určenými na pohostenie, občerstvenie a dary

zodpovedá starosta obce.

5.  Všetky výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary sa musia riadne účtovať a to tak,

aby zo špecifikácie výdavkov bolo zrejmé, že ustanovenia týchto zásad boli dodržané.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

 

SPOLOČNÉ A ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

Čl. 12

 

1.   Návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu musia byť pred schválením uverejnené

spôsobom stanoveným v 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám v znení neskorších predpisov.

2.   Tieto zásady sú záväzné pre všetkých pracovníkov obce.

3.   Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske

4.  Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske

dňa 16.12.2012  č. 05/2012

5.  Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2013

 

 

V Šoltýske, 26.11.2012

 

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta obce