Dokumenty k VZ 2015

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska predkladá na Valné zhromaždenie  členov spoločenstva, ktoré sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske nižšie uvedené správy, ktorých súčasťou sú: Správa výboru,  Výsledok hospodárenia  za rok 2014 s Správa Dozornej rady. Výsledky sú k nahliadnutiu, resp.  stiahnutiu v nasledovných pdf  súboroch.

Tí členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť konania VZ osobne, môžu splnomocniť  iného člena spoločenstva, alebo ktoréhokoľvek funkcionára UPS. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore pdf: Splnomocnenie.

Správa výboru pre VZ jun 2015

Splnomocnenie

Hospodárenie UPS 2015

Správa DR pre VZ 2015

Tajomník UPS: Ing Juraj Laššák