Noví členovia výboru UPS zvolení na MVZ

ZDENKO BRIJAK,

nar. 1976, bytom Šoltýska 55. V minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za predsedu UPS na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

OĽGA JÁNOŠÍKOVÁ,

rod. Laššáková, nar. 1952, bytom Zvolen. V minulom funkčnom období vykonávala pre UPS na dohodu účtovnícke práce. Na MVZ 20.10.2019 bola zvolená za člena výboru na nasledujúce 5 ročné funkčné obdobie. Členmi výboru bola zvolená za podpredsedníčku UPS.

ONDREJ SIHELSKÝ,

nar. 1939, bytom Šoltýska č. 17. V minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

JÁN ADAMČIAK,

nar. 1958, bytom Šoltýska pod Turčiankou č. 133. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

ONDREJ LAŠŠÁK,

nar. 1963, bytom Šoltýska č. 5. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

Kandidáti do výboru a dozornej rady UPS

V termíne do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. ktorý bol vyhlásený na prihlášky pre potenciálnych kandidátov, prejavili záujem pracovať v orgánoch UPS:

Do 5 členného výboru UPS kandidujú: 

Zdenko Brijak, v minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS,

Ondrej Sihelský, v minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS,

Ján Adamčiak, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Ondrej Laššák, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Oľga Jánošíková, rod. Laššáková, vykonávala na dohodu účtovnícke práce.

 

Do 3 člennej dozornej rady kandidujú:

Dušan Brijak, v minulom funkčnom období bol predsedom dozornej rady UPS.

Ing. Vladimír Švantner, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS.

Ján Laššák, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS

Voľby sa uskutočnia na Mimoriadnom valnom zhromaždení UPS 20. októbra 2019.

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska.

Program:

  1. Prezentácia 12:30 – 13:00 hod.
  2. Otvorenie
  3. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  4. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  5. Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady)
  6. Diskusia
  7. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  8. Ukončenie

 

         Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z  členov Výboru, Dozornej rady, alebo ktoréhokoľvek člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 3, zákona č. 110/2018 Z. z. Splnomocnenie prosíme zaslať na adresu UPS Šoltýska.

         Zároveň oznamujeme záujemcom o kandidatúru na funkciu vo výbore UPS alebo v dozornej rade UPS, aby svoj úmysel nahlásili najneskôr do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. tajomníkovi Ing. Jurajovi Laššákovi na t. č. 0907 880 635

Výbor UPS

 

Nová príloha k zakladateľskej zmluve UPS Šoltýska

V evidencii nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Poltár došlo k vytvoreniu nového listu vlastníctva v rámci katastrálneho územia Šoltýska, rozdelením LV252, z ktorého odčlenením viacerých parcelných čísiel bol vytvorený nový LV286. Keďže uvedenou skutočnosťou došlo aj k zmene prílohy k Zakladateľskej zmluvy UPS Šoltýska (presunutá bola parcela č.1558 o rozlohe 3136 m2 do LV286) uvádzame novú prílohu v pdf súbore, ktorú si môžete stiahnuť.

Nová príloha k zakladateľskej zmluve UPS Šoltýska

Valné zhromaždenie UPS 2019

Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva sa bude konať v nedeľu dňa 30. júna 2019. Program stretnutia si môžete stiahnuť na priloženom súbore pdf.

Oznam o konaní VZ 2019

Volebné obdobie funkcionárov Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska končí 30. júna 2019. Výzva pre záujemcov kandidovať do orgánov UPS je na priloženom súbore pdf.

Výzva k VZ 2019

 

Prehľad o hospodárskom výsledku UPS: HV UPS Šoltýska-2018

Výbor UPS 27. mája 2019

Oznámenie o konaní VZ UPS 2018

Výbor Urbárnej  pozemkovej spoločnosti Šoltýska na schôdzi konanej v nedeľu 20. mája 2018 rozhodol o termíne konania a programe Valného zhromaždenia UPS Šoltýska. Program si môžete pozrieť alebo stiahnuť na priloženom pdf súbore: Oznam o konaní VZ 2018

Ing. Juraj Laššák, tajomník výboru UPS

Ekonomický výsledok UPS za 2017

V nižšie uvedenom pdf súbore je prehľad o hospodárení UPS v roku 2017, tak ako ho pre daňový úrad vypracovala účtovníčka p. Oľga Jánošíková. Kliknutím na “Výsledky za rok 2017” si môžete dokument (súbor) pozrieť, alebo stiahnuť.

Výsledky za rok 2017

Suvenír – ako prezentácia mikroregiónu

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO nepatrí v rámci cestovného ruchu ku tým známejším, hoci má dostatok turistických lákadiel. V tomto kúte Smagnetkylovenska sú miesta, ktoré uvítajú návštevníci vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez stresov. Jednou z možností, ako týchto klientov, návštevníkov prilákať a zanechať v nich spomienku, je využívanie kvalitných  prezentačných materiálov. Naším zámerom bolo zhotoviť magnetky, ktoré sú  vhodným prezentačným materiálom  všetkých členov mikroregiónu, čím prispejeme ku propagácii jednotlivých obcí (9), podnikateľov (3) a občianskeho združenia (1). Magnetka je obľúbenou drobnosťou – suvenírom, ktorý poteší a zanechá spomienku na región, obec, združenie, firmu alebo významnú udalosť. Magnetky sú zhotovené z plastového materiálu, rozmerov 80×55 mm a fotografiou, ktorá charakterizuje obec, podnikateľa resp. združenie. Cieľom projektu bolo zvýraznenie prírodných, historických a tradičných pozoruhodností, zvýšenie ekologického povedomia a zviditeľňovanie mikroregiónu smerom navonok a to prostredníctvom  magnetiek členov mikroregiónu. Aj týmto spôsobom sa  posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa presadiť v oblasti pritiahnutia nových domácich i zahraničných záujemcov o cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové tradície regiónu.  Realizáciou projektu sme doplnili naše propagačné a prezentačné materiály o magnetky, ktoré sú vhodným prezentačným materiálom  všetkých členov mikroregiónu, čím prispejeme ku propagácii jednotlivých obcí, podnikateľov a občianskeho združenia. Rozširujeme povedomie aj u obyvateľov blízkeho či  vzdialenejšieho okolia. Prezentačný materiál – magnetky  budú  slúžiť na podujatiach, výstavách, návštevách a  výmenných akciách, ktoré bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a členovia mikroregiónu poriadať.

Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu.

Milada Kochanová  manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

 

 

 

 

 

Voľby do obecnej samospravy

V sobotu 14. októbra 2017 sa v Šoltýske uskutočnili voľby poslancov do obecného zastupiteľstva. Občania zvolili za poslancov nasledovných kandidátov:

– kandidáta politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko s počtom hlasov 23 Ľuboša Laššáka

– kandidáta politickej strany SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 22 Miladu Kvakovú

– kandidáta politickej strany SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 21 Alenu Borákovú.

 

Starosta obce Marián Habovčík

 

 

 

Posvätenie pamätnej dosky A. Rojkovi

A Rojko 2

V nedeľu 17. septembra 2017 na záver odpustovej sv. omše v r. k. kostole posvätil p. farár Mgr. Zbigniew S. Slawek pamätnú dosku bývalému šoltýskemu farárovi vzdelancovi, národovcovi a publicistovi Andrejovi Rojkovi, ktorý pôsobil na Šoltýske od 5. júla 1885 do 10. novembra 1888 a opätovne od 26. novembra 1889 do 15. januára 1892. V medziobdobí uvedených rokov pobudol vo väzení, do ktorého bol odsúdený zato, že bojoval za sociálne a národné požiadavky v záujme slovenského vidieckeho ľudu a za svoje politické postoje. Tieto postoje boli dôvodom aj toho, že bol prekladaný na odľahlé farnosti bez cestného a poštového spojenia, aby bol pozbavený vplyvu na široké vrstvy slovenského pospolitého ľudu. Svoju bohatú literárnu činnosť zameral na vý­chovu slovenského ľudu. Svoje poviedky a úvahy uverejňoval hlavne v časopisoch Kresťan, Cyril a Metod a v ďalších. Angažoval sa aj v Spolku sv. Vojtecha kde bol jednateľom. Pre obce kde pôsobil predplácal slovenskú, ale i českú tlač. Do dnešných časov opatrujú v niektorých rodinách v Šoltýske a Ďubákove 4. vydanie knihy Andreja Radlinského Nábožné Výlevy, ktorú propagoval a nahováral cirkevníkov na jej zakúpenie.

Dosku venovalo Občianske združenie Jasenina Šoltýska. O životopise a účinkovaní A. Rojka prehovoril k prítomným Juraj Laššák, predseda združenia. Uviedol, že významný je zápas A. Rojka za možnosť vzdelávania slovenskej mládeže v národnom slovenskom jazyku. Preto podporoval používanie štúrovskej slovenčiny, tak ako ju kodifikoval J. Hatala. Robil zbierky na otvorenie Nižšieho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a Matice SlovenskeIMG_7718Bj. Prispel na pomník Jána Hollého a podporil divadlo v Liptovskom Mikuláši. Na Šoltýsku prišiel z r.k. farnosti v Tisovci, kde sa postaral v r. 1863 o obnovu tamojšieho kostola a  zorganizoval oslavu z príležitosti 1000-stého výročia príchodu vierozvestov Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu. Ako jediný sa z rožňavskej diecézy  zúčastnil takýchto osláv v moravskom Velehrade.

Inštalovaním pamätnej dosky zahajuje obč. združenie Jasenina štvrťrok A. Rojku počas, ktorého chce informovať  verejnosť o jeho pôsobení a činoch formou publikovania a besied. Dňa 10. decembra t. r. uplynie 110 rokov od jeho úmrtia. Zomrel v roku 1907 v Lome nad Rimavicou. Tam je aj pochovaný na starom lomovskom cintoríne.