Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie členov spoločenstva sa bude konať 20. júna 2015 o 12:00 hod. v Kultúrnom dome v Šoltýske s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva, hospodárení v roku 2014 a použití zisku
  5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
  6. Voľba nového člena dozornej rady
  7. Plán na rok 2015
  8. Diskusia
  9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  10. Ukončenie

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Splnomocnenie prosíme doručiť na adresu UPS Šoltýska, alebo v deň konania pri prezentácii.

Správu o činnosti výboru a správu Dozornej rady si môžete stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.