Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska

Členmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS Šoltýska) sú vlastníci podielov spoločných pozemkov nachádzajúcich sa v evidencii katastra nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Poltári v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 2473 a v katastrálnom území Šoltýska na liste vlastníctva č. 251.  Uvedené listy vlastníctva si môžu záujemcovia pozrieť na tejto stránke v kategórii Dokumenty na stiahnutie alebo na internetovej  stránke www.katasterportal.sk .