Úradné procesy

Odhlásenie prechodného pobytu

Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu neodhlasuje.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Pri prihlásení na prechodný alebo trvalý pobyt, alebo pri zmene pobytu v rámci mesta sa oznámenie o mieste pobytu obyvateľa hlási do Centrálneho registra obyvateľa v Banskej Bystrici.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/202 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

Straty a nálezy

Osobitné pracovisko nie je zriadené. Nálezy sa odovzdávajú na OcÚ. V záujme zistenia majiteľa sa vydáva oznam do mestského rozhlasu.

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Vybavuje: xxxxxxxxx, referrentka OcÚ

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz. Vybavuje sa bez poplatku.

Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania – voliči využiť svoje volebné právo. Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo vol. okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá mesto po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacie-ho) preukazu. Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku . Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).

Prehľad o vydávaní voličských, resp. hlasovacích preukazov

Referendum – v zmysle § 10 zák.č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva hlasovací preukaz

Voľby do NR SR – v zmysle § 7 zák SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby prezidenta – v zmysle § 5 zák.č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu – v zmysle zák.č. 331/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platia ustanovenia § 7 zák. SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a vydáva sa voličský preukaz. Inštitút vydávania voličského, resp. hlasovacieho preukazu neplatí pri voľbách do orgánov samosprávy (zák.č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) a pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov (zák.č. 303/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Prístup k archívnym dokumentom

Archívne dokumenty obce slúžia v zmysle registratúrneho poriadku len pre potreby pracovníkov mesta.