Kompostovanie biologického odpadu

V ý z v a

 

Vážení obyvatelia obce Šoltýska,

obraciam sa na Vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/ v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce,  na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre obce vyplýva zo zákona č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva pre obce povinnosť zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – BRKO – je odpad :

–          zelený – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol.

–          kuchynský – šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,

Sem patria i nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.,

–          jedlé oleje a tuky,

Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b/2 pre obce možnosť výnimky z povinnosti zabezpečenia triedeného zberu BRKO v prípade, že 50% obyvateľov obce zabezpečí kompostovanie BRKO vo vlastných domácich kompostoviskách.

V záujme nezvyšovania nákladov obce súvisiacich so zabezpečením triedeného zberu BRKO, ktoré by sa odrazilo na podstatnom zvýšení miestneho poplatku za komunálne odpady, navrhuje obec Šoltýska obyvateľom obce, uzavretie dohody o kompostovaní BRKO vznikajúceho v domácnosti, na vlastných domácich kompostoviskách.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov obce, že je zákaz zmiešavania BRKO s ostatným komunálnym odpadom, pretože v opačnom prípade sa takéto konanie považuje za priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. b/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a za tento priestupok môže obec uložiť pokutu do 165 €.

V pripojenej dohode sa uvedú všetci členovia domácnosti /aj maloletí a mladiství do 18 r./, za ktorých podpíšu dohodu ich zákonní zástupcovia /rodičia/.

Uzavretím dohody s obcou o kompostovaní BRKO, prispejete k zníženiu nákladov obce na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a tým i k nezvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.

Mgr. Marián Habovčík

starosta obce