Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska.

Program:

  1. Prezentácia 12:30 – 13:00 hod.
  2. Otvorenie
  3. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  4. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  5. Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady)
  6. Diskusia
  7. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  8. Ukončenie

 

         Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z  členov Výboru, Dozornej rady, alebo ktoréhokoľvek člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 3, zákona č. 110/2018 Z. z. Splnomocnenie prosíme zaslať na adresu UPS Šoltýska.

         Zároveň oznamujeme záujemcom o kandidatúru na funkciu vo výbore UPS alebo v dozornej rade UPS, aby svoj úmysel nahlásili najneskôr do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. tajomníkovi Ing. Jurajovi Laššákovi na t. č. 0907 880 635

Výbor UPS