Pozvánka na zhromaždenie členov Urbárneho pozemkového spoločenstva,

Zhromaždenie sa bude konať dňa 30. januára 2014 o 12:00 hod. a 1. februára 2014 o 12:00 formou čiastkových schôdzi v Kultúrnom dome v Šoltýske. Zúčastniť sa môžete v ten deň (dátum), ktorý Vám lepšie vyhovuje.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  4. Správa výboru o činnosti, stave spoločenstva a hospodárení v roku 2013,
  5. Stanovisko dozornej rady k správe výboru
  6. Prerokovanie návrhu novej Zmluvy o spoločenstve
  7. Plán na rok 2013
  8. Diskusia
  9. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  10. Ukončenie

Materiály k jednaniu zhromaždenia sú uverejnené v nižšie uvedených súboroch:

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru, Dozornej rady, alebo iného člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval podľa  §14, ods. 1, zákona 97/2013 Z. z. Formulár splnomocnenia je uvedený v súbore:

Splnomocnenie