Nové VZN obce Šoltýska

 

Text k spôsobu náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce Šoltýska:

VZN – obce s verejným vodovodom 2013

 

Text všeobecne záväzného nariadenia k miestnym daniam si môžete prečítať na:

VZN – miestne dane na rok 2013 – vzor

 

Text vnútorného predpisu pre Verejné obstarávanie si môžete prečítať na:

Vnútorný predpis Verejné obstarávanie – november 2013

 

Upravený povodňový plán záchranných prác je uvedený v súbore:

POVODŇOVVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC UPRAVENY

 

Text bezpečnostného projektu obce si môžte prečítať na:

Bezpečnostný projekt obce – september 2013 návrh