Výzva

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa za kandidáta na funkciu člena Dozornej rady spoločenstva. Prihlášky posielajte do 19. júna na adresu: Urbárne pozemkové spoločenstvo Šoltýska, 985 07 Šoltýska č. 55, alebo e-mailom na adrese: juraj.lassak@slovanet.sk, alebo na t. č. 0907 034 025.

Výbor UPS