Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

 

starosta@soltyska.sk

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

                          Termín volieb:

14.10.2017

       Termín podania kandidátnych listín:                   

20.08.20017   (nedeľa do 24.00 hod)

Počet volebných obvodov v obci:  1 volebný obvod

Počet volených poslancov :  3 poslanci

 

Zapisovateľ: Paula Šatarová

Miesto a čas preberania kandidátnych listín:

Počas pracovnej doby:  Obecný úrad Šoltýska

Tel: 047/ 429 57 23

Mimo pracovnej doby:    Ďubákovo 20

Tel: 047/429 57 33

Oznámenie voľby 2016

oznámenie

Prezidentské voľby – 2. kolo

Dňa 29. marca 2014 sa na celom Slovensku konalo 2. kolo prezidentskýchOLYMPUS DIGITAL CAMERA

volieb.

Na základe výsledkov z 1. kola voliči rozhodovali  medzi Róbertom Ficom

a Andrejom Kiskom.

Celková účasť na voľbách bola 2 200 906 hlasov čo bolo 50,5 % z celkového počtu oprávnených voličov.

Zvíťazil  Andrej Kiska, ktory získal 1 307 065 hlasov čo predstavuje 59,38%.  Robert Fico získal 893 841 hlasov čo predstavovalo 40,61%.

Výsledky volieb z Šoltýsky a Ďubákova sú v nasledujúcej tabuľke:

Meno kandidáta

Šoltýska

Ďubákovo

Slovenská republika

Andrej Kiska

Hlasov

54

23

1 307 065

%

70,13

29,87

59,38

Róbert Fico

Hlasov

25

27

893 841

%

48,08

51,92

40,61

Voľby do VUC

Ako volili na Šoltýske

Vo voľbách predsedu a poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 9.  novembra 2013 bolo v zozname voličov zapísaných 117 oprávnených osôb. Volieb sa zúčastnilo 40 občanov.

Pre voľby predsedu bolo odovzdaných 39 platných hlasovacích lístkov. Vo voľbe predsedu VUC vyberali voliči z 11 kandidátov. Najviac 26 hlasovacích lístkov (66,7%) odovzdali voliči pre Ing. Vladimíra Maňku zo strany SMER – sociálna demokracia. Na druhé miesto voliči posunuli Ing. Mariána Kotlebu s 6 odovzdanými hlasmi (15,4%) z Ľudovej strany Naše Slovensko.

Pre voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 40 platných lístkov. Vo voľbách do zastupiteľstva vyberali voliči 2 poslancov z 13 kandidátov. Najviac hlasov (32) prisúdili voliči Ing. Jánovi Chromekovi, starostovi z Kokavy nad Rim. Druhá v poradí s 20 hlasmi skončila MUDr. Andrea Baníková.

Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári!

S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať!

Poukázané hotovosti:

Ing. Vladimír Vladár                                        2000 eur

PaedDr. Ratislav Anderle                                100 eur

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli Csc                 100 eur

PaedDr. Jana Benková – Marcelliniová       50 eur

Ján Laššák                                                          100 eur

Oľga Jánošíková                                                 100 eur

Emília Bahledová                                               10 eur

 

Pomoc obci pri rekonštrukčných prácach na kultúrnom dome, výstavbe detského ihriska starostlivosť o dôchodcov a pod.:

František Pisoň

Marián Janiš

Ján Lukaššák

Radoslav Lukaššák

Jolana Kretová

Slavomír Červenák

Martin Kret

Anna a Milan Kvakovci

Ing. Patrik Ďuriančík

 

Pomoc obci inými prostriedkami:

KEO – komplexná evidencia obcí – účtovníctvo p. Emília Kálmanová

EKOPORA – Ing. Jana Vígľašská – audítorská firma

Ľubomír Nôta

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta

Znižovanie zadĺženosti obce

Dlhy obce z predchádzajúcich rokov z volebného obdobia starostky obce p. Slávky Škvareniakovej

 

Veriteľ                                                                                                Dlh                  Vyplatené    

 

Úver Primabanka  2007                                                          22 000

Úrok mesačne Primabanka                                                     70                      mesačne

Exekútor                                                                                          1402                  1402

Úrad vlády SR      2009                                                               6331,45             5400

Sociálna poisťovňa  penále a dlžné čiastky                        2655,72            2655,72

Všeobecná zdravotná poisťovňa                                            597,80             597,80

Daňový úrad dlh a penále                                                           486,21               486,21

Združenie obcí – komunálny odpad                                        2500                   2500

OÚ Kokava nad Rimavicou                                                            500

MÚ Poltár – komunálny odpad                                                    351,31

Združené PD Poltár – vyhŕňanie snehu                                    310,92               310,92

Mikroregión Sinec – Kokavsko                                                      1330                  849,90

MAS Hrachovo – členské na grandy obcí                                  600                    600

 

Spolu                                                                                                     39104,18          14802,55

 

Zostáva vyplatiť                                                                              24301,63

 

Úver z roku 2007 bol schválený vtedajším obecným zastupiteľstvom. Odvtedy sa mesačne platí úrok cca 65 euro, čo činí zhruba 4 680 euro !!!! Bývalé vedenie týmto ochudobnilo obec a občanov na niekoľko rokov od pridelených finančných prostriedkov.

Z 22 000 euro by už bola splatená vyše polovica úveru.

Takto súčasné vedenie obce spláca a rokuje o úvere, platí iné dlžné sumy a napriek tomu aj buduje obec! Konajú sa spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, rekonštruuje sa kultúrny dom napriek splácaniu podľa finančných možností.

V Šoltýske, 19.08.2013

Mgr. Marián Habovčík

starosta

Najstarší občan Šoltýsky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naša najstaršia občianka pani Rozália Palečeková sa v zdraví dožila 2. 5. 2013 krásnych 99 rokov. Narodila sa v roku 1914, prežila ťažký vrchársky život. Vychovala 9 zdravých, pracujúcich a slušných ľudí, ktorí jej nesmierne pomáhajú v dnešnej ťažkej dobe. So vzornou starostlivosťou sa o našu najstaršiu občianku starajú jej milujúci synovia Július a Jaroslav. Patrí im za to poďakovanie, úcta a obdiv. Neustále však prichádzajú dcéry, ktoré budujú a skrášľujú dom a okolie. Takýchto ľudí treba hľadať! Prajeme im mnoho zdravia, Božieho požehnania a lásky!

Mgr. Marián Habovčík

Naši jubilanti v roku 2013

 

V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších.

Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.

 

„65“ rokov sa dožívajú:

Anna Briáková

Adam Jaco

 

„70“ rokov sa dožívajú:

Ján Briák

Elena Laššáková

Ondrej Sihelsý

 

„75“ rokov sa dožívajú:

Anna Boráková

Mária Sihelská

Mária Slovenčiaková

 

„80“ rokov sa dožívajú:

Helena Červenáková

Anna Franeková

Martin Lamrich

 

Najstarším občanom obce je Rozália Palečková, ktorá sa v apríli t. r. dožila 99 rokov.

 

 

Kompostovanie biologického odpadu

V ý z v a

 

Vážení obyvatelia obce Šoltýska,

obraciam sa na Vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/ v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce,  na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre obce vyplýva zo zákona č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva pre obce povinnosť zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – BRKO – je odpad :

–          zelený – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol.

–          kuchynský – šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,

Sem patria i nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.,

–          jedlé oleje a tuky,

Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b/2 pre obce možnosť výnimky z povinnosti zabezpečenia triedeného zberu BRKO v prípade, že 50% obyvateľov obce zabezpečí kompostovanie BRKO vo vlastných domácich kompostoviskách.

V záujme nezvyšovania nákladov obce súvisiacich so zabezpečením triedeného zberu BRKO, ktoré by sa odrazilo na podstatnom zvýšení miestneho poplatku za komunálne odpady, navrhuje obec Šoltýska obyvateľom obce, uzavretie dohody o kompostovaní BRKO vznikajúceho v domácnosti, na vlastných domácich kompostoviskách.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov obce, že je zákaz zmiešavania BRKO s ostatným komunálnym odpadom, pretože v opačnom prípade sa takéto konanie považuje za priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. b/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a za tento priestupok môže obec uložiť pokutu do 165 €.

V pripojenej dohode sa uvedú všetci členovia domácnosti /aj maloletí a mladiství do 18 r./, za ktorých podpíšu dohodu ich zákonní zástupcovia /rodičia/.

Uzavretím dohody s obcou o kompostovaní BRKO, prispejete k zníženiu nákladov obce na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a tým i k nezvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.

Mgr. Marián Habovčík

starosta obce