Informácia pre členov UPS k bodu 8 programu VZ

            Viacerí občania obce Šoltýska, ale aj mimo obce, ktorí sú vlastníkmi podielov evidovaných v evidencii Katastrálneho úradu Poltár na listoch vlastníctva (LV) spadajúcich do katastrálneho územia obce, sa obracajú na výbor UPS či majú nárok na odmeny plynúce im za prenájom pozemkov v spoločnom vlastníctve. Výbor týmto oznamuje, že v spoločnom vlastníctve UPS sú len tie parcely z LV, ktoré sú súčasťou prílohy k zakladateľskej zmluve UPS. Ostatné parcely sú v obhospodarovaní Poľnohospodárskeho družstva Poltár, ktoré je povinné platiť nájom, pokiaľ vlastníci podielov s ním uzavreli zmluvu a prenájme. Ak tomu tak nie je môžu sa vlastníci domáhať svojich nárokov. Výbor sa domnieva, že pokiaľ vlastníci odhlasujú pre výbor UPS poverenie na zastupovanie bude sa týchto nárokov domáhať výbor UPS.

     Výbor taktiež vyzýva členov UPS, aby mu odhlasovali poverenie na konanie k prinavráteniu pozemkov z LV 2473 (katastrálne územie Kokava nad Rim.) v lokalite Línia – Háj, ktoré boli funkcionármi bývalého JRD POKROK Poltár neprávom predané bývalému MNV Kokava nad Rim., ktorý na týchto pozemkoch zriadil rekreačnú oblasť Kokava – Línia a pozemky rozpredal záujemcom k výstavbe rekreačných chát.

Tajomník UPS Ing. Juraj Laššák