Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šoltýske v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov.

Termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania do 1.4.2015

Termín výberového konania 15.4.2015

 

Prihášku je potrebné zaslať na adresu :

Obecný úrad

98507 Šoltýska č.48

*NA OBÁLKU NAPÍSAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE!!!

 

Požiadávky na uchádzača :

Úplné stredné vzdelanie.

Bezúhonnosť dokladovaná výpisom registra trestov.

Náležitosti prihlášky.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čestné prehlásenie o súčastnom zamestnaní, podnikaní alebo inéj zárobkovej činnosti,

alebo v členstve riadiacich, kontrolných orgánov právnických osôb,

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Profesijný životopis.

Súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom

zastupiteľstve.