Dokumenty, vyhlášky

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šoltýske

Z á s a d y odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šoltýske I. ÚVODNÉ USTANOVENIE  Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v y d á v a   „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Šoltýske, ktorý u p r a v u j e  …

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šoltýske Čítajte viac »

ŠTATÚT OBCE Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Šoltýska ŠTATÚT OBCE Šoltýska PRVÁ HLAVA Čl. 1 – Úvodné ustanovenia  (1)     Štatút obce Šoltýska upravuje v súlade so všeobecne známymi právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a …

ŠTATÚT OBCE Šoltýska Čítajte viac »

ROKOVACÍ PORIADOK 2013

ROKOVACÍ   PORIADOK OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V  Šoltýske /úplné znenie/   Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske na základe § 12 ods.12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu Obce Šoltýska a čl. 7 ods. 5 písm. a/, b/ ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v y d …

ROKOVACÍ PORIADOK 2013 Čítajte viac »

Organizačný poriadok

Starosta obce Šoltýska podľa § 13 ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a ustanovenia Štatútu obce Šoltýska v y d á v a tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoltýske

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Rekonštrukcia kultúrneho domu 2. Schválenie rekonštrukcie cesty III. triedy Šoltýska rázcestie, Bubákovo, Šoltýska Obec Šoltýska 3. Porušenie rozpočtovej disciplíny p. Škvareniakovou, splátky dlhov a penále 4. Kontrola pracovnej zmluvy zamestnanca OÚ 5. Odpadové hospodárstvo 6. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce 7. Kultúrnospoločenské akcie do konca roka: úcta k starším, vystúpenie FS Vepor …

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Čítajte viac »